Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

System alarmowania ludności oficjalnie oddany do użytku

31.01.2019 Kategoria: Inwestycje


Zakończyła się warta 3,7 miliona złotych inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Dziś (31 stycznia) odbył się jej oficjalny odbiór.

W ramach nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego zakupiono i zamontowano 109 syren, 10 central alarmowych, dwie powiatowe centrale alarmowe (jedna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  i jedna w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym) i jedną centralę mobilną. Uroczysty odbiór inwestycji zorganizowano na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie na jednym z masztów oświetleniowych mieści się część systemowej instalacji i syrena alarmowa. 

Udział w spotkaniu wzięli: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Zbigniew Działowski, Wiceprezydent Miasta Mielca Adriana Miłoś oraz wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele gmin powiatu: Stanisław Mieszkowski, Sławomir Sidur, Jan Nowak, Cyprian Śliwa, Robert Pluta, Józef Rybiński, Kazimierz Nowak i Michał Deptuła. Na odbiorze pojawili się także przedstawiciele wykonawcy z firmy Jarexs Sp. z o.o., przedstawiciele służb mundurowych, urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Mielcu, radni Rady Powiatu Mieleckiego oraz dziennikarze lokalnych mediów. 

- System, który dziś oficjalnie odbieramy, jest niezmiernie ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 80% powierzchni powiatu i zapewnia przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych w przypadku wystąpienia wielu rodzajów zagrożeń – mówił starosta mielecki Stanisław Lonczak podczas otwarcia spotkania. Podkreślił, że była to wspólna inicjatywa wielu samorządów, wsparta dodatkowo pokaźnym dofinansowaniem zewnętrznym. – Z tego miejsca chciałbym złożyć podziękowania dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za przyznanie pożyczki i znacznej dotacji na poziomie ok 60% finansowania przedsięwzięcia, jak również dla Gmin Powiatu Mieleckiego za wsparcie finansowe i pomoc w sprawnym montażu i realizacji zadania na ich terenie. Podziękowania należą się także Staroście Powiatu Mieleckiego kadencji 2014-2018 Panu Zbigniewowi Tymule, który rozpoczął realizację tego zadania i konsekwentnie je realizował – mówił gospodarz powiatu Stanisław Lonczak. W dalszej części wypowiedzi przekazał także podziękowania dla komendanta i pracowników Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, inspektorów nadzoru, pracowników Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Zarzadzania Kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz wykonawcy i projektanta systemu – firmy Jarexs Sp. z o.o.

Dyrektor Oddziału Zabezpieczeń Elektronicznych i Teleinformatycznych z firmy Jarexs Sp. z o.o. Dariusz Zmaczyński w krótkiej prezentacji przedstawił specyfikę działania oddawanego do użytku systemu. W swojej wypowiedzi podkreślił, że projekt realizowany w powiecie mieleckim był największym spośród powiatowych projektów w kraju. Co więcej, swoim poziomem zaawansowania dorównuje zadaniu, które firma zrealizowała w Warszawie – gdzie zamontowano 119 syren, czyli o zaledwie dziesięć więcej niż w powiecie mieleckim.  – Tym, co wyróżnia mielecki projekt jest też z pewnością moc syren. Te zamontowane w powiecie mieleckim mają bardzo dużą moc liczącą  od 900 do 2400 W. Słabsza syrena o mocy 600 W jest tu tylko jedna – tymczasem inne powiaty traktują takie syreny jako standardowe – podkreślał Dariusz Zmaczyński, tłumacząc dalej, jak działa nowoczesny system.

Struktura systemu składa się z autonomicznych węzłów powiatowego, gminnych, Państwowej Straży Pożarnej o dowolnych konfiguracjach. System pracuje ze stanowiska kierowania Obrony Cywilnej  oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także jest zintegrowany z centralami gmin powiatu mieleckiego i miasta Mielca. Zapewnia przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia na terenie powiatu zagrożeniach wywołanych przyczynami naturalnymi (klęski żywiołowe), przyczynami cywilizacyjnymi oraz innymi zagrożeniami dla życia lub zdrowia ludzi oraz mogącymi spowodować znaczne zniszczenie środowiska lub istotne pogorszenie jego stanu.  

Inwestycja została zrealizowana w ciągu 100 dni. – Jestem wdzięczny, że ten krótki czas na realizację zadania został tak dobrze wykorzystany przez firmę. Inwestycja, która powstała, już na wstępie wpisała się do historii – podkreślił Starosta Powiatu Mieleckiego kadencji 2014-2018 Zbigniew Tymuła, dziękując wykonawcy, organowi dofinansowującemu oraz służbom zaangażowanym w realizację zadania. Pomysłami na rozszerzenie funkcjonalności systemu alarmowania wymienili się także w krótkiej dyskusji wójtowie, burmistrzowie i inni reprezentanci gmin powiatu mieleckiego.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 3 786 312,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej kwotą 2 232 614,00 zł oraz pożyczką wysokości 600 000,00 zł. Powiat Mielecki przeznaczył na realizację zadania 487 793,00 zł, a poszczególne gminy powiatu – 465 905,00 zł.

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano