Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Święto Policji w mieleckiej jednostce

22.07.2022 Kategoria: Informacje


24 lipca w całej Polsce obchodzone jest Święto Policji. Mieleckie uroczystości rozpoczęły się w piątek (22 lipca) o godzinie 11.00 w Parku Oborskich. 

Komendant Powiatowy Policji podinsp. Tomasz Grazda, w przemówieniu skierowanym do zebranych gości podkreślał, ze ostatnie lata były dla policji wyjątkowo trudne i wymagające.

Priorytetem dla policji zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, budowanie zaufania i reakcja na każde zagrożenie oraz troska o każdego człowieka. Od marca 2020 roku policja realizowała wiele dodatkowych zadań, które wiązały się chociażby z kontrolą osób na kwarantannie, oprócz tego podejmowali interwencje ratujące życie oraz te związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, miejscu zamieszkania i miejscach publicznych. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. W lutym tego roku, wskutek agresji Rosji na Ukrainę, postawiono przed nami kolejne trudne zadanie. Jestem przekonany, ze sprostaliśmy ciążącym na nas zadaniom, także współpracując z amerykańskimi żołnierzami. Niezwykle cenię sobie partnerstwo, gotowość niesienia pomocy przez obecnych tu współpracowników, samorzadowców, przedstawicieli instytucji oraz zaprzyjaźnionych służb.

img_5107.jpg

Na uroczystości nie zabrakło także mieleckich samorządowców, przedstawicieli służb i instytucji współpracujących z Policją. Samorząd Powiatowy reprezentowali Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego.

Słowa uznania padły z ust starosty Stanisława Lonczaka, który podziękował funkcjonariuszom policji oraz pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie w codziennej służbie, która owocuje wysokim poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mieleckiego. Dziekuję również za wzorową współpracę z samorządem powiatowym, a także za ogrom pracy wykonanej po wybuchu wojny na Ukrainie. Starosta nawiązał również do nowych obowiązków mieleckiej policji, która po awansie FKS Stali Mielec do Ekstraklasy, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo na stadionie przy Solskiego 1.

img_5161.jpg

ar

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano