Sukcesy „Elektryka” w zawodach sportowo-obronnych gniazd Sokolich

05.10.2018 Kategoria: Edukacja


W 125. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół 1893” w Mielcu, 29 września, odbyły się zawody sportowo-obronne gniazd Sokolich.

W zawodach wzięło udział kilkanaście 3–osobowych drużyn dziewcząt i chłopców. Wśród nich dwie drużyny reprezentujące mieleckiego Sokoła,  składające się z kadetów z mieleckiego Elektryka. Przeprowadzono trzy konkurencje: strzelanie z karabinka sportowego kbks (na strzelnicy LOK), biegi średnie na 800 m (dziewczęta) i 1200 m (chłopcy) oraz rzut granatem na odległość. Duży sukces w zawodach odniosły kadetki i kadeci z Elektryka reprezentujące mieleckiego Sokoła.

Drużynowo:
I miejsce wśród dziewcząt (Ewa Surowiec, Luiza Krakowska i Margarita Janeczko-Tucholska)
III miejsce wśród chłopców  (Wiktor Nycek, Radosław Tetlak i Miłosz Krużel).

Indywidualnie:
II miejsce Ewa Surowiec
 III miejsce Luiza Krakowska wśród dziewcząt
II miejsce Wiktor Nycek wśród chłopców.

W klasyfikacji ogólnej ,,Sokół 1893” w Mielcu zajął drugie miejsce. Współorganizatorem zawodów sportowo-obronnych w Mielcu byli nauczyciele z Elektryka, którzy pełnili jednocześnie rolę sędziów: Marek Sypek i Marek Rucki – rzut granatem oraz Roman Gruszecki i Hubert Kardyś – zawody strzeleckie.

Tekst: Roman Gruszecki


         Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Mielcu zostało założone w 1893 roku z inicjatywy obywateli miasta. Naczelnym zadaniem Towarzystwa było propagowanie sportu oraz organizowanie życia narodowego i kulturalnego. Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Mielcu, do wybuchu II wojny istniało 46lat. W ciągu tego okresu odegrało wyjątkowo istotną rolę w krzewieniu polskości. Dzięki działalności Sokoła rozbudzony został w społeczeństwie mieleckim patriotyzm, silne przywiązanie do tradycji i historii narodu polskiego oraz regionu.
         Po II wojnie światowej  sytuacja towarzystwa stała się wyjątkowo trudna. W dniu 5 marca 1949 roku na mocy decyzji Wojewody Rzeszowskiego majątek został odebrany Towarzystwu i przekazany na rzecz Zarządu Miejskiego w Mielcu.
         Reaktywowanie Towarzystwa było możliwe dopiero po zmianach  politycznych w 1989 roku. Pierwszym sygnałem żywotności ruchu sokolego, było powołanie w 1992 roku, na bazie rozwiązanego klubu ,,Tęcza” Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Towarzystwo od chwili powołania miało na celu organizację działalności sportowej, propaństwowej i patriotycznej,
a członkowie Sokoła uczestniczyli w zawodach sportowych i uroczystościach.
Jednocześnie z prowadzoną działalnością patriotyczną i sportową prowadzone były działania mające na celu odzyskanie zajętego przez komunistyczne władze majątku, głównie siedziby Towarzystwa, tzw. ,,Sokolni” przy ul. Sękowskiego 1 w Mielcu. Ostatecznie, decyzją z dnia 21 grudnia 2009 roku Sąd Administracyjny w Warszawie wydał decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Rzeszowskiego z 1949 roku.
         W 2010 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, powrócono do pierwotnej, przedwojennej nazwy dodając rok założenia gniazda w Mielcu. Obecnie pełna nazwa brzmi: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół 1893” w Mielcu.

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano