A A A

Starosta podsumował rok pandemii

17.03.2021 Kategoria: Informacje


Rok pandemii koronawirusa COVID-19 był głównym tematem wywiadu, jakiego udzielił starosta mielecki Stanisław Lonczak Tygodnikowi Regionalnemu Korso

Dokładnie 16 marca ubiegłego roku w powiecie mieleckim odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Był to początek pandemii, która – z większym lub mniejszym nasileniem – trwa aż do dziś, nieustannie zmieniając nasze dotychczasowe życie, przyzwyczajenia i zasady funkcjonowania.

Sporo, za sprawą koronawirusa, zmieniło się w codziennej działalności  Starostwa Powiatowego w Mielcu. W rozmowie z redaktorem Szymonem Burkiem starosta mielecki opowiedział m. in. o nacisku kładzionym dziś na elektroniczne załatwianie spraw oraz wprowadzonej do urzędu możliwości pracy zdalnej.

Wiele uwagi w wywiadzie poświęcono także wpływowi koronawirusa na powiatowy budżet. – Dochody z podatków przedsiębiorców były prawie o milion złotych niższe niż w latach poprzednich, co zdecydowanie odbiło się na kondycji budżetu – podkreślał w rozmowie starosta Stanisław Lonczak, dodając, że władze powiatu borykały się także z problemem nieoczekiwanych wydatków ponoszonych w związku z epidemią oraz poślizgiem w realizacji niektórych z zaplanowanych inwestycji.

W rozmowie o koronawirusie nie mogło zabraknąć podsumowania pracy mieleckiego szpitala i pogotowia – czyli jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego walczących z zagrożeniem na pierwszym froncie.  W szczycie pandemii, końcem października, nie tylko powiat, ale cała Polska borykała się z problemami z karetkami i dostępnością leczenia. To właśnie wtedy na posiedzeniu zarządu podjęliśmy decyzję o zwiększeniu liczby miejsc przeznaczonych do hospitalizacji chorych na COVID-19 z 30 do 110. Przedsięwzięcie to wymagało dużych zmian organizacyjnych i wiele wysiłku od zarządzających szpitalem oraz personelu medycznego. Obsadzenie dodatkowych miejsc nie było łatwe, ale zakończyło się sukcesem. Mimo narażenia swojego zdrowia, a nawet życia; mimo wielu niedogodności lekarze, pielęgniarki i cały sztab medyczny podejmowali się walki z koronawirusem. Myślę, że szpital zdał ten ważny egzamin – zaznaczał starosta. Za duży sukces zeszłorocznej działalności lecznicy uznał m.in. zakup nowoczesnego laboratorium. - Laboratorium, dzięki któremu mogliśmy szybko diagnozować zakażony personel, usprawniać diagnozę pacjentów, a nawet pomagać innym szpitalom, uruchomiliśmy w lipcu. Sprzęt kosztował 360 tys. złotych. By z niego korzystać, potrzebowaliśmy zgody ministerstwa, potwierdzonych certyfikatów, a także wyspecjalizowanej w tym zakresie obsługi. Na szczęście wszystko się udało i mogliśmy, jako nieliczni, pracować w takim laboratorium – zaznaczał starosta.

Zachęcamy do obejrzenia całości rozmowy.

ms


Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano