Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Sprzęt od WHO i MZ dla mieleckiego pogotowia

06.09.2023 Kategoria: Informacje


Dziś w Rzeszowie stacjom pogotowia ratunkowego z województwa podkarpackiego został przekazany sprzęt, który udało się pozyskać dzięki wsparciu WHO i staraniem Ministerstwa Zdrowia.


– Każdy taki dar jest bezcenny w ratownictwie medycznym, bo ten sprzęt służy do ratowania zdrowia i życia, a przecież jest stale wykorzystywany, więc się zużywa. Musi być jednak niezawodny i bezawaryjny, więc podlega ciągłej wymianie. Dziś otrzymaliśmy dwa defibrylatory Lifepak15, cztery respiratory Weinmann i cztery urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas. Ten sprzęt już niebawem, być może nawet od jutra, będzie pracował wykorzystywany przez nasze zespoły ratownictwa medycznego i będzie służył do efektywniejszego działania w trakcie akcji ratunkowych – mówi Grzegorz Gałuszka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.


Masowy napływ uchodźców na teren województwa podkarpackiego po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, wymagał podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem medycznym. Sytuacja ta, zaostrzona dodatkowo wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, spowodowała konieczność organizacji punktów medycznych bezpośrednio po przekroczeniu granicy RP. Łącznie na terenie województwa podkarpackiego organizowano 10 punktów pomocy medycznej, z czego 6 w punktach recepcyjnych, a 4 bezpośrednio w przejściach granicznych. W punktach tych z pomocy medycznej skorzystało ponad 18 tys. osób, w tym 4,5 tys. dzieci.


Organizacja tych działań wymagała od dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego – samodzielnych stacji pogotowia ratunkowego z terenu województwa podkarpackiego – dużego zaangażowania, w tym także sprzętowego. Z uwagi na dużą liczbę realizowanych wyjazdów do pacjentów, wyposażenie ambulansów podlegało zużyciu.


Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia udało się pozyskać, korzystając z pomocy WHO, sprzęt medyczny, który dziś w Rzeszowie został przekazany dysponentom zespołów ratownictwa medycznego na wyposażenie ambulansów.
W sumie przekazano:
– 9 defibrylatorów,
– 22 respiratory
– 17 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Sprzęt trafił do: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku i do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

źródło: https://pogotowie-mielec.pl
fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano