Sprzęt dla Tarnobrzega i Nowej Dęby

09.01.2020 Kategoria: Informacje


Pogotowie Ratunkowe w Mielcu przekazało sprzęt do Tarnobrzega i Nowej Dęby.


Lucas to urządzenie do kompresji klatki piersiowej, które wspomaga zespół ratowniczy podczas reanimacji pacjenta. Służy ono zapewnieniu lepszych efektów reanimacji, bo bez spadku jakości uciśnięć, wykonuje ich co najmniej 100 na minutę. - W Mielcu Lucasem dysponuje każdy zespół, ale nie w każdej jednostce z konsorcjum, którego Mielec jest liderem, Lucasy są powszechne. Chcemy to zmienić, by z czasem poziom usług medycznych na całym terenie operacyjnym był równie wysoki – mówi Grzegorz Gałuszka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.


            Lucas, którego koszt wynosi blisko 50 tys. zł., wspomaga uciskanie klatki piersiowej pacjenta, co okazuje się szczególnie istotne w zespołach dwuosobowych, kiedy każda para rąk jest bezcenna, lub podczas długiej reanimacji, która powoduje wyczerpanie ratowników. Urządzenie zapewnia natomiast uciski zgodne z aktualnymi wytycznymi, wykonywane w sposób systematyczny i ciągły. Używanie Lucasów niesie więc korzyści dla ratowników podczas samej akcji, ale dzięki takiemu wspomaganiu dbają oni także o swoje zdrowie. Według opublikowanych niedawno badań, aż 80% ratowników doświadcza dolegliwości kręgosłupa, wielu z nich wiąże to wprost z długą akcją resuscytacyjną. U 20% ratowników wystąpił uraz kręgosłupa lub wypadnięcie dysku.  – Lucasy są w Mielcu w każdej karetce, zespoły bardzo sobie chwalą pracę z ich użyciem. W konsorcjum cel jest jeden: wysoki poziom usług medycznych na całym terenie operacyjnym. Przekazanie tego nowoczesnego sprzętu do Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu oraz do Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie to jest krok w tym kierunku – podkreśla dyrektor mieleckiego pogotowia, Grzegorz Gałuszka. -  Wręczając taki sprzęt chciałoby się, aby nigdy nie był wykorzystywany, a społeczeństwo było po prostu zdrowe, ale wiemy, jak wygląda rzeczywistość. Jeśli więc trzeba ratować, to niech działania będą na najwyższym poziomie - powiedział Stanisław Lonczak, starosta mielecki, gratulując nowego sprzętu dyrektorom szpitali: Wiktorowi Stasiakowi z Tarnobrzega oraz Wiesławie Barzyckiej z Nowej Dęby. Szefowie placówek nie kryli, że temat Lucasów jest bardzo gorący w ich jednostkach i cieszą się, że udało się uzyskać takie wsparcie, bardzo już oczekiwane przez ratowników. – My Lucasy otrzymaliśmy dzięki dotacji Wojewody Podkarpackiego, dlatego mamy możliwość się nimi podzielić ze współwykonawcami kontraktu – wyjaśnił dyrektor Grzegorz Gałuszka, wyrażając wdzięczność za wsparcie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.


            Na czym opiera się idea konsorcjum? Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakłada powstanie w niedalekiej przyszłości odłączonych od szpitali stacji pogotowia bezpośrednio podlegających Ministerstwu Zdrowia. Obecnie można już realizować umowy z NFZ w zakresie ratownictwa medycznego m.in. samodzielnie lub w konsorcjum. Mielecka stacja jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą ponadto placówki ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Nowej Dęby i Kolbuszowej. Taki rejon operacyjny obejmuje mielecka dyspozytornia medyczna.

adu

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano