A A A

Ślubowanie uczniów klasy mundurowej z Elektryka

09.12.2019 Kategoria: Edukacja


Już po raz ósmy w historii Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyło się ślubowanie uczniów klasy mundurowej.

Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły, Lidia Gereło, która powitała przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP IX kadencji Krystyna Skowrońska; Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak; Komendant WKU – mjr Tomasz Mazur; Komendant KPP w Mielcu nadkomisarz Jacek Juwa; komendant PSP w Mielcu – mł. bryg. Łukasz Kapinos; Dowódca 33 batalionu lekkiej piechoty w Dębicy – por. Marcin Zając; dziekan dekanatu Mielec Północ – ks. Janusz Kłęczek, przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla Wacław Świerczyński; dyrektor firmy Husqvarna w Mielcu Marek Krzempek, dyrektor firmy R&G Ryszard Rojowski; wiceprezes firmy Meritum Sebastian Leś oraz przewodniczący Rady Rodziców w ZS Roman Pantoł. Na sali gimnastycznej zasiadły również rodziny uczniów klas mundurowych oraz społeczność szkolna wraz z nauczycielami i wychowawcami.

Po oficjalnych wystąpieniach dyrekcji elektryka oraz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i pracowników służb mundurowych rozpoczęło się składanie przysięgi uczniów pierwszej klasy technikum elektronicznego o profilu wojskowym na sztandar szkoły. Podczas ceremonii przyznano również nominacje na wyższe stopnie dla najlepszych kadetów z klas II-IV.

Następnie publiczność wysłuchała programu artystycznego przygotowanego przez młodzież elektryka. Zarówno treść utworów poetyckich jak i partii wokalnych została dopasowana do tematyki spotkania. Dodatkowo, niektórzy z recytatorów wystąpili w oryginalnych mundurach 1 Dywizji Pancernej generała Maczka, które zostały użyczone przez pana Adama Gryczmana. Nowym elementem uroczystości wprowadzonym przez dyrekcję ZS było złożenie aktu przyrzeczenia przez wszystkich uczniów klas pierwszych. W ten sposób młodzież dwunastu oddziałów została oficjalnie przyjęta w poczet społeczności szkolnej. Imprezę zakończył niezwykle widowiskowy układ choreograficzny: Księstwo Warszawskie w wykonaniu zespołu tanecznego reprezentującego Szkołę Podstawową nr 1 i SCK.

W przygotowanie uroczystości zaangażowało się wielu uczniów. Ceremonię ślubowania prowadził kadet Arkadiusz Gałat (IV A), zaś częścią artystyczną kierowali: Izabela Zielińska, Magdalena Krzysztofik i Maksymilian Szymaszek (II D). Wiersze i piosenki prezentowali: Patryk Kasprzak (I C), Emilia Leśniowska (I E), Oliwia Piękoś (I E) Julia Totoń (I E), Patrycja Wrzesień (II D), Ewelina Blicharz (II D) oraz Patrycja Cierpik (I Bg). Za poczet sztandarowy odpowiadali uczniowie klasy III A i IV A. Nieocenioną pomocą techniczną służyli też uczniowie IVC na czele z Nikodemem Lesiem, którzy zaangażowali się w prace organizacyjne, dekoracyjne oraz te związane z nagłośnieniem i fotografowaniem uroczystości. Podziękowania należą się również Pawłowi Łazowi (III E) za wykonanie zdjęć, a także szkolnemu chórowi oraz wszystkim uczniom klas pierwszych.
Za przygotowanie imprezy odpowiadali: Marek Sypek (klasy mundurowe – część oficjalna), Dorota Targosz i Paweł Kolb (dekoracje), Zofia Fijałkowska, Agnieszka Kusak (poczęstunek) oraz Marzena Czubecka, Jolanta Dudzik i Dariusz Dudek (część artystyczna).

Tekst i zdjęcia: ZS 
ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano