Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

07.01.2021 Kategoria: Informacje


Sprawdź, jak poszczególne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pracować będą w 2021 roku. 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Mielecki w porozumieniu z poszczególnymi gminami tj.: Gminą Radomyśl Wielki, Gminą Przecław, Gminą Padew Narodowa, Gminą Wadowice Górne, Gminą Borowa, Gminą Tuszów Narodowy i Gminą Gawłuszowice.

Na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje łącznie pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Trzy spośród punktów prowadzone są przez organizacje pozarządowe (jeden punkt poświęcony jest nieodpłatnej pomocy prawnej, a dwa – świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), natomiast kolejne dwa punkty obsługiwane są przez Radców Prawnych i Adwokatów.

W 2021 roku punkty będą pracować według następującego harmonogramu:
harmonogram.png
W związku z trwającą pandemią koronawirusa, porady udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) w godzinach pracy punktów. Zgłoszeń do punktów można dokonywać osobiście w wyznaczonych godzinach lub telefonicznie pod numerami telefonów: 17 78 00 417 lub 17 78 00 416 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:30). Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat-mielecki.pl.

Podstawowe zasady:

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
• Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

4. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

5. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się po umówieniu terminu wizyty.
• Zgłoszeń do punktów można dokonywać osobiście w wyznaczonych godzinach lub telefonicznie pod numerem telefonu: 17 78 00417 lub 17 78 00 416 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:30). Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat-mielecki.pl.

7. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 10.

9. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową
• osoby, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

10. Osoby, o których mowa w pkt 9, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Mieleckiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa, po otrzymaniu od Starosty Mieleckiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej przeczytacie TUTAJ.

ms

Galeria zdjęć

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku