Ruszyła budowa drugiego mieleckiego mostu

12.10.2018 Kategoria: Inwestycje


Na ten moment kierowcy czekali od kilkudziesięciu lat. Oficjalnie ruszyły prace przy budowie drugiego mostu na Wisłoce w Mielcu. Dziś dokonano symbolicznego "wbicia łopaty".

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej rozpoczynać się będzie w Mielcu na wysokości ul. Kosmonautów, następnie prowadzić będzie przez Złotniki, przez nowy most do Rzędzianowic. Tu rozpocznie się kolejna inwestycja, która jest w trakcie planowania czyli przedłużenie drogi 984 przez Trzcianę do Piątkowca. W ten sposób powstanie nowa, północna obwodnica Mielca, która z obwodnicą południową stworzy pierścień drogowy wokół miasta i całkowicie wyprowadzi ruch ciężkich samochodów.

Wśród osób, które wzięły udział w uroczystym rozpoczęciu budowy mostu znaleźli się m.in.: marszałek województwa Władysław Ortyl, starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, pełniący obowiązki prezydenta Fryderyk Kapinos, wójt gminy Mielec Józef Piątek, a także inni samorządowcy, parlamentarzyści i radni sejmiku województwa. Nie zabrakło też licznej grupy przedstawicieli mediów.

Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że inwestycja, która właśnie się rozpoczyna, była bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców Mielca i cieszy się, że wreszcie zostanie zrealizowana, ale nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy:- Cieszę się bardzo, że dzisiaj są ze mną główni gracze z punktu widzenia samorządowego – wójt Józef Piątek, prezydent Fryderyk Kapinos i starosta mielecki Zbigniew Tymuła. Wszystkie te osoby będą uczestniczyły w procesie budowania tej inwestycji, finansowania – w różnym oczywiście stopniu – mówił marszałek, dodając: – Ta inwestycja pokazuje, że potrzebna jest współpraca, dobra wola samorządów w tym radnych. Trzeba też pokazywać, że montaż finansowy i decyzyjny jest dobrą praktyką która tutaj ma miejsce.

- O tej przeprawie przez Wisłokę mówiło się kilkanaście lat. Ten jeden most, na którym - jak to się mówi - „wisi” cały Mielec już nie wytrzymuje obciążenia. To dzięki zaangażowaniu samorządu, marszałka mamy ten piękny dzień. Gdyby nie dobra współpraca marszałka i naszych samorządów do tej inwestycji prawdopodobnie by nie doszło – mówił z kolei starosta Zbigniew Tymuła.

- Dla nas ta inwestycja jest dosyć trudnym zadaniem, ale cieszy mnie to, że w tym regionie bardzo dobrze się współpracuje ze wszystkimi – i z samorządem i z mieszkańcami – jest to dla nas bardzo ważne – mówił z kolei Jarosław Jochymek, dyrektor Budimex S.A. - firmy realizującej inwestycję.
Wartość rozpoczętej inwestycji – mostu wraz z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej, to prawie 40 milionów złotych. Roboty potrwają najprawdopodobniej do końca przyszłego roku.

Blisko 3-kilometrowa, jednojezdniowa droga (klasy G) zostanie wyposażona w 3,5-metrowe pasy ruchu i szerokie pobocza. W ramach zadania powstaną m. in. trzy ronda (jedno w Rzędzianowicach i dwa w Chorzelowie), skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w Złotnikach, chodniki i oświetlenie w obrębie skrzyżowań. Głównym elementem nowej trasy, stanowiącej część północnej obwodnicy Mielca, będzie most przez rzekę Wisłoka o długości blisko 550 metrów. Obiekt będzie posiadał najwyższą klasę nośności, umożliwiającą poruszanie się pojazdom do 50 ton. Zostanie wyposażony w 7-metrową jezdnię, szeroki chodnik, bariery ochronne i balustrady.

Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od Rzędzianowic do Chorzelowa to jedno z 28 zadań realizowanych przez samorząd województwa w tej perspektywie unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Do wspomnianej inwestycji planowane są kolejne, komplementarne m.in. wiadukt nad torami i ulicą Sienkiewicza, który ma być wspólnie realizowany przez miasto i powiat mielecki.

Budowa drugiego mostu w Mielcu to dla kierowców doskonała wiadomość, bo od wielu lat jedyna przeprawa przy ul. Legionów jest maksymalnie zakorkowana w godzinach szczytu. Jest to spowodowane coraz większą liczbą samochodów jadących od Tarnowa w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także do szkół i innych instytucji. Najbliższe Mielca przeprawy przez Wisłokę są w Przecławiu oraz w Gawłuszowicach, a także w Borowej w ciągu drogi wojewódzkiej 764 (oddanej do użytku dopiero 4 lata temu). Są jednak zbyt daleko, aby mogły być alternatywą dla kierowców.

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano