Rozstrzygnięto konkurs Elektro-Tech

12.03.2019 Kategoria: Edukacja


9 marca br. aula Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu wypełniła się uzdolnioną technicznie młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjów powiatu mieleckiego. To wyjątkowi uczniowie, którzy zostali wyłonieni spośród 202 uczestników pierwszego etapu Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech” , jaki odbył się 23 stycznia br. w piętnastu szkołach miasta oraz powiatu mieleckiego. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 45 uczniów, którzy wraz z opiekunami zaszczycili swoją obecnością mury „elektryka”.

Serdecznie przywitała ich pani Dyrektor ZS mgr inż. Lidia Gereło, która poprowadziła 7 edycję Konkursu Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech”. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Urząd Miasta Mielca, natomiast patronatu medialnego udzielił Tygodnik Regionalny KORSO.

Techniczne zmagania cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży i corocznie przyciągają tłumy uczestników, nie tylko za sprawą atrakcyjnych nagród, ale także ze względu na ciekawą formę konkurencji. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych muszą wykazać się sporymi umiejętnościami praktycznymi. Nie jest łatwo po krótkim przeszkoleniu poradzić sobie z samodzielną obsługą stacji lutowniczej, czytaniem schematów montażu, a ostatecznie z fachowym montażem oraz uruchomieniem układu elektronicznego. Takich właśnie umiejętności wymagał ostatni – praktyczny etap finałowych zmagań, do którego przystąpiło 12 uczniów spośród 45 uczestników teoretycznej części konkursu.

Pierwsze miejsce i tytuł laureata zdobył Dominik Kapinos – uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej. Wykazał się nie tylko obszerną wiedzą teoretyczną, ale także wyjątkowymi umiejętnościami praktycznymi. Warto wspomnieć, że w zeszłorocznej edycji konkursu Dominik znalazł się w gronie laureatów, rywalizując jako uczeń siódmej klasy szkoły podstawowej z najstarszymi gimnazjalistami. Opiekunem zwycięzcy był pan Tomasz Włodarczyk.

Kolejne dwa miejsca na podium zajęli Jakub Pazdro ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu (opiekun – Alicja Wójtowicz) oraz Jakub Kukiełka z Zespołu Szkól w Trześni (opiekun – Jan Cyran). Laureatami konkursu zostali także Daniel Pazdro – SP nr 7 (opiekun – Stanisława Chmielowiec) i Michał Sułek - SP nr 13 (opiekun – Bogumił Drewniak). W gronie finalistów znaleźli się uczniowie: Kacper Sypek – SP w Czerminie, Wojciech Wójcik -SP nr 7 (opiekun – Stanisława Chmielowiec), Wiktor Majka- SP w Dobryninie (opiekun – Anna Mordasiewicz), Mateusz Świerczek- SP w Czerminie, Martyna Róg- SP nr 3 (opiekun Alicja Wójtowicz), Paweł Żuczek- SP nr 6 (opiekun - Wojciech Snopkowski), David Gąsiorek - SP w Dobryninie (opiekun - Anna Mordasiewicz).

Finałowe uroczystości swoją obecnością uświetnili znakomici goście, wśród których znaleźli się Krystyna Skowrońska – posłanka na Sejm RP i jednocześnie mieszkanka Osiedla Kilińskiego w Mielcu, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego, Adriana Miłoś – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Emilia Żola –Wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Wacław Świerczyński – Przewodniczący Rady Osiedla Kilińskiego, Roman Pantoł – Przewodniczący Rady Rodziców ZS im. prof. J. Groszkowskiego.

Pani posłanka na Sejm RP- Krystyna Skowrońska zwróciła się do młodzieży z serdeczną przemową podkreślając talent finalistów i ich wytrwałość w dążeniu do celu, a także doceniając trud nauczycieli włożony w przygotowanie konkursu o tak rozległym zasięgu. Uhonorowała bukietem kwiatów, który wręczył starosta, panią Dyrektor ZS Lidię Gereło składając jednocześnie gratulacje z okazji objęcia funkcji dyrektora szkoły.

Słowa uznania do młodzieży skierowali także Starosta Powiatu Mieleckiego – pan Stanisław Lonczak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Mielca – pani Adriana Miłoś. To z rąk tych zacnych gości młodzież wraz z gratulacjami otrzymywała dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez hojnych sponsorów.

Do grona sponsorów, oprócz Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Urzędu Miasta Mielca jako patronów konkursu, dołączyli darczyńcy: R&G Plus Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Gumotiv Sp. z o.o., Husqvarna, InterPhone Service, Xerima, Regamet, Powiatowy Urząd Pracy, Hotel Iskierka, Karczma Polska, Firma Usługowa – Handlowa „Zbyszko”, Firma „Czekan”, Avon.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci i finaliści mogli wybrać dla siebie nagrodę spośród tak cennych przedmiotów jak tablety, dyski zewnętrzne, zestawy głośników czy słuchawek, smartwatche, cenne zegarki i wiele innych. Na przybyłą do „elektryka” młodzież czekały również pozakonkursowe atrakcje przygotowane w klasopracowniach: teleinformatycznej, mechatronicznej ,fryzjerskiej oraz gastronomicznej.

Udostępniona także była niedawno wybudowana nowoczesna sala gimnastyczna, w której uczestnicy „Elektro-Techu” mieli okazję podziwiać pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów ZS z klas o profilu wojskowym. Na zakończenie konkursu odbyła się pamiątkowa sesja fotograficzna. Zgromadzonych uczniów, ich opiekunów oraz licznie przybyłych gości pożegnała pani Dyrektor ZS Lidia Gereło, dziękując wszystkim za okazane zainteresowanie
i zaangażowanie.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez zespół nauczycieli w składzie: Robert Gancarczyk, Piotr Jung, Paweł Kolb, Mariola Krępa, Artur Kubica, Alicja Rajchel, Marek Rucki, Wojciech Walat oraz Małgorzata Wydrzyńska.

Zespół Szkół im prof. J. Groszkowskiego czuje się niezmiernie uhonorowany obecnością uzdolnionej młodzieży wraz z opiekunami, a także tak wielu znakomitych gości, przedstawicieli firm sponsorujących nagrody oraz przedstawicieli lokalnych mediów – Tygodnika Regionalnego Korso, Radia Leliwa, Hejgrupy Sp. z o.o. Składamy wyrazy wdzięczności za uświetnienie naszego przedsięwzięcia.


Opracowała Alicja Rajchel

Galeria zdjęć

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano