Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Punkt Interwencji Kryzysowej w remoncie

09.02.2024 Kategoria: Informacje


Fundacja Leroy Merlin Polska podjęła się remontu Punktu Interwencji Kryzysowej w Mielcu. Niezwykłej inicjatywy pogratulował wolontariuszom Andrzej Bryła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) w Mielcu funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, przy ul. Wyszyńskiego 16. To miejsce, w którym pomoc uzyskać mogą osoby znajdujące się w życiowym kryzysie i potrzebujące bezpiecznego, bezpłatnego schronienia związanego z doświadczaniem przemocy domowej, klęską żywiołową czy innym zdarzeniem losowym.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w jednym czasie może przebywać do ośmiu osób. PIK składa się z pięciu pokoi, wspólnego salonu, kuchni i łazienki. Pomieszczenia nie były remontowane od blisko dwudziestu lat.

- Pomysł z odświeżeniem tych wnętrz zrodził się, gdy jedna z osób pracujących w Leroy Merlin jakiś czas temu skorzystała ze schronienia w PIK w Mielcu z powodu trudnej sytuacji życiowej. Podczas pobytu w PIK i rozmów z pracownikiem socjalnym, Panią Edytą Ćwięką zatrudnioną w PCPR w Mielcu, osoba ta opowiedziała o Fundacji Leroy Merlin i programie grantowym dzięki któremu remontowane są m.in. placówki publiczne działające w obszarze społecznym – mówi Beata Kardyś, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, dodając, że to właśnie ta rozmowa zrodziła pomysł podjęcia podobnej inicjatywy w mieleckim PIK.

Po dwóch latach od pierwszej rozmowy, w listopadzie 2023 r., przedstawiciele Fundacji Leroy Merlin skontaktowali się z PCPR w Mielcu, aby zobaczyć wnętrza i ocenić koszty ewentualnych prac. Dostrzeżono wówczas potrzebę remontu pomieszczeń i zadecydowano o złożeniu wniosku o grant na ten cel.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony już w połowie grudnia 2023 roku. Fundacji przyznano grant na wykonanie malowania pomieszczeń PIK, a także wymianę m.in. kabiny prysznicowej i zlewozmywaków.

Remont ruszył w lutym br. Wykonują go wolontariusze fundacji będący na co dzień pracownikami mieleckiego Leroy Merlin oraz członkowie ich rodzin. Prace realizują w czasie wolnym od obowiązków służbowych, nieodpłatnie, w ramach wolontariatu.

- Jestem niezwykle zbudowany tą inicjatywą. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie grantu, jak i tym, którzy obecnie poświęcają swój prywatny czas na zrealizowanie zaplanowanych prac. To piękna, godna naśladowania postawa – podsumowuje Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, który w środę, 7 lutego, spotkał się z wolontariuszami. – Każda poprawa warunków w PIK będzie niezwykle cenna dla osób, które będą przebywać tu w przyszłości. A pamiętać trzeba, że ze względu na szeroki zakres pomocy, jakiej udziela Punkt Interwencji Kryzysowej, jego wsparcia w różnych sytuacjach życiowych potrzebować może każdy z nas – podkreśla wicestarosta.

Zakończenie remontu planowane jest w najbliższych tygodniach.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano