A A A

Przychodnia Nr 5 oddana do użytku

15.07.2020 Kategoria: Inwestycje


Nowa elewacja, winda, udogodnienia dla niepełnosprawnych i termomodernizacja - zakończył się remont kolejnej mieleckiej placówki zdrowia – Przychodni Nr 5. Teraz budynek przy ul.  Tańskiego 5 wygląda jak nowy – na miarę XXI wieku, choć tak naprawdę liczy sobie blisko 50 lat.

W uroczystości otwarcia Przychodni po jej gruntownym remoncie uczestniczyli samorządowcy szczebla wojewódzkiego – Maria Napieracz (reprezentująca również Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla) oraz Jan Tarapata.
Obecni byli również: Wiceprezydent Mielca – Adrianna Miłoś, radni rady Powiatu Z Markiem Paprockim, Przewodniczącym Rady oraz członkowie Zarządu Powiatu.

Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki w swym wystąpieniu dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.
- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej modernizacji i przebudowy – powiedział S. Lonczak. - Chciałbym podziękować samorządowi Województwa Podkarpackiego - Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi za wsparcie środkami RPO i chcę powiedzieć, że to nie jest tylko te 752000 zł, ale również środki, które były przeznaczone na Przychodnię nr 4. Przy tej okazji chcę również podziękować poprzedniemu Zarządowi Powiatu Mieleckiego na czele z byłym Starostą Zbigniewem Tymułą za przygotowanie tej inwestycji. Nam pozostało tylko ją zrealizować już fizycznie - dodał.
- Życzę też wszystkim użytkownikom tego obiektu, przede wszystkim Zakładom Opieki Zdrowotnej- lekarzom, którzy tu świadczą usługi medyczne, żeby tutaj korzystali bezpiecznie i komfortowo z tych warunków po modernizacji tego budynku. Oczywiście życzę też pacjentom, żeby mogli uzyskać opiekę medyczną na dobrym poziomie w komfortowych warunkach.

Z kolei Zbigniew Tymuła, poprzedni Starosta Mielecki podkreślał, że najważniejsza jest współpraca.
- Kiedyś się coś rozpoczęło dziś coś się zakańcza – rozpoczął swoje wystąpienie Zbigniew Tymuła, obecnie radny powiatowy, a w poprzedniej kadencji Starosta Mielecki.
- W ciągu jednej kadencji udało nam się te wszystkie tematy szybko poruszyć (…). Była Przychodnia Nr 4, która witała wszystkich którzy wjeżdżali do Mielca z Kolbuszowej z Rzeszowa i ciągle były takie słowa od kiedy pamiętam jako radny od 2010 roku, że nie ma pieniędzy, że nie da rady...
Przyszedł czas, kiedy dało się to zrobić. Dziś kończymy kolejną inwestycję zapoczątkowaną za naszej kadencji. Szanowni państwo po środki trzeba umieć sięgać, trzeba umieć współpracować i tego bym życzył żeby dalej tak ta współpraca wyglądała na terenie Powiatu Mieleckiego.

Zakres prac przewidywał dwa zadania:
- termomodernizację wraz z przebudową i modernizacją Przychodni Zdrowia nr 5”
- budowę windy zewnętrznej.

Cele zrealizowane:
Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez:  ograniczenie strat ciepła, usprawnienie instalacji CO, wprowadzenie efektywnych rozwiązań dla energii elektrycznej, budowa instalacji fotowoltaicznej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie go  do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Poprawiona została również estetyka obiektu.
Poszczególne fazy remontu obiektu obejmowały:

1. Termomodernizacja budynku:
- izolacja ścian fundamentowych
- docieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, dachu
- częściowa  wymiana okien i drzwi
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (190 szt grzejników)
- wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła na LED (362 szt)
- montaż klimatyzacji i systemu wentylacji
- montaż instalacji fotowoltaicznej  - moc 10,36 KWp

Koszt tego segmentu inwestycji to 1.994.042 zł, z czego dofinasowanie RPOWP -  751.889 zł, pozostała część -  1.242.153,0 zł to środki własne Starostwa.

2. Przebudowa i modernizacja budynku:
-przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
-remont ścian, sufitów, posadzek
-budowa elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych
-wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
-wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego

Powyższe prace wartości 2.278.943 zł   w całości sfinansowano ze środków własnych Starostwa.

3.  Budowa windy zewnętrznej:
Koszt  375.022 zł - środki własne Starostwa.

Całkowity koszt inwestycji to 4.648.007,00 zł.

Termomodernizacja przychodni nr 5 podobnie jak przychodni nr 4 przy ul. Żeromskiego otrzymała dofinansowanie w ramach złożonego przez Starostwo wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Oś III  Czysta energia  na łączna kwotę – 2.694.902,00 zł.

Generalnym wykonawcą termomodernizacji i przebudowy budynku był Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy wraz z podwykonawcami poszczególnych branż.

Windę zbudowała firma Kazbud  Mariusz Kasprzak. 

Tekst: mp 
Zdjęcia: ms 

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano