Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Przed nami czternasta edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki!

13.05.2024 Kategoria: Patronat


Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego odbędzie się XIV Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 17 maja i potrwa do wtorku, 21 maja.

Wiodącymi, a zarazem nowymi wydarzeniami festiwalu będą:

- I Ogólnopolski Konkurs Robotyki Przemysłowej – organizowany w dniu 17 maja w siedzibie CKPiDN w Mielcu we współpracy z trzema partnerami z branży robotycznej: KUKA Polska, Yaskawa Polska, Astor oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną. Założenia Konkursu sprowadzają się do zrealizowania przez uczniów z techników kształcących się w zawodzie technik robotyk projektów dotyczących programowania robotów oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. WIĘCEJ O KONKURSIE

- Podkarpacki Hackathon Lotniczy AviaTech Challenge – organizowany w dniach 18-19 maja w hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Mielcu we współpracy z ThinkHackR. Hackathon to wydarzenie gromadzące kreatywne i ambitne osoby, które „hackują” rzeczywistość i rozwiązują rzeczywiste problemy techniczne zdefiniowane przez przedsiębiorców z branży lotniczej. WIĘCEJ O HACKATHLONIE

W trakcie festiwalu nie zabraknie również innych ważnych aktywności. Będą nimi m.in.:

- Panel specjalistyczny „Sztuczna inteligencja w edukacji – szanse czy zagrożenia” – organizowany w dniu 20 maja w siedzibie CKPiDN. WIĘCEJ O PANELU

- II Mielecki Konkurs modelarski „Lotnicze klimaty” - jest to konkurs kartonowych i plastikowych redukcyjnych modeli samolotów, szybowców, rakiet, śmigłowców, dioram lotniczych i innych modeli związanych z lotnictwem. Jego organizatorem będzie Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej i Mielecka Grupa Modelarska. WIĘCEJ O KONKURSIE

W programie znajdziemy ponadto szereg wystaw, warsztatów i pokazów dla uczniów. To m.in.:
- Poznaj świat fizyki i techniki „Eksperymentarium 3Z – Zobacz, Zbuduj, Zademonstruj”
- Warsztaty z wirtualnej rzeczywistości
- Warsztaty z budowy modeli latających – samoloty i rakiety
- Symulatory lotnicze i spadochronowe
- Planetarium astronomiczne
- Stoiska szkół oraz firm z branży lotniczej i robotycznej
- Triatlon „Laury olimpijskie i poezja”
- Quest „Lotnicza historia Mielca”

Zwieńczeniem festiwalu będzie tradycyjna Gala Festiwalu w dniu 20 maja, w trakcie której zostaną wręczone statuetki „Leonardo” w czterech kategoriach: „Mielecki talent”, „Nauka”, „Społeczna odpowiedzialność”, „Innowacyjne przedsiębiorstwo”.

Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu w szczególności:
-uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz dzieci z rodzicami
-studentów, pasjonatów lotnictwa, informatyki, robotyki, eksperymentów fizycznych
-dyrektorów i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych
-przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i samorządowców

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo, a w części dotyczącej hackathonu firma ThinkHackR.

Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego.

Więcej informacji o festiwalu TUTAJ

ms

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano