Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Przed nami 31. finał WOŚP!

19.01.2023 Kategoria: Informacje


Już kolejny raz Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak objął swoim patronatem mielecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał 31. edycji tej imprezy odbędzie się w weekend 28-29 stycznia.

W sobotę, 28 stycznia, WOŚP zagra w Galerii Navigator. Ten dzień kwestowania upłynie w szczególności pod znakiem dobrej muzyki, którą zaserwują: Kamaleon z SCK Mielec, Jazz Station, Mielecka Orkiestra Dęta oraz Magda Hanausek z zespołem. Na scenie pojawią się ponadto laureaci Powiatowego Konkursu „Barwy Mojej Ojczyzny” oraz dzieci z mieleckich szkół w specjalnie przygotowanym na tę okazję repertuarze. Nie braknie też innych atrakcji – o te zadbają przedstawiciele Centrum Tańca Gala, Mieleckiego Klubu Karate Shinkyokushin, Sekcji Bokserskiej MUKS Iryda Mielec.

Drugiego dnia orkiestra tradycyjnie zagra z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. I to w jakich dźwiękach! Występ przygotuje m.in. Dziecięcy Zespół Tańca „Ziemia Mielecka” SCK Mielec, Kwartet Muzyczny PSM Mielec, Grupa Wokalna Summer Voice, Senior Show, Chorzelowska Grupa Wokalna, Kapela Zbierana, Big Mielec Band oraz LORUM.

Warto dodać, że w trakcie trwania finałowych wydarzeń na wszystkich zainteresowanych czekać będą dodatkowe atrakcje – m.in. prezentacja samochodów przez Automobilklub Mielecki, rozrywka przy grach planszowych przygotowana przez Stowarzyszenie Impuls czy Fotobudka 360. W programie wydarzeń znajdzie się też otwarta sesja oddechu transmodalnego, „Orkiestrowa giełda książki” czy bieg ulicami miasta organizowany pod nazwą „Policz się z cukrzycą”. Szczegóły na plakacie.

Finałowe „Światełko do nieba” w asyście Teatru Ognia Bohema rozbłyśnie w niedzielę o godzinie 20:00. To symboliczne zakończenie 31. Edycji WOŚP, tak jak w latach ubiegłych, odbędzie się na Placu AK.

Przypominamy, że WOŚP można wesprzeć nie tylko poprzez wrzucenie datków do puszek wolontariuszy. Swoją cegiełkę dołożycie też online – zasilając e-skarbonkę lub licytując przedmioty wystawione dla orkiestry na Allegro. Szczegóły znajdziecie m.in. na facebookowym profilu mieleckiego sztabu.

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano