A A A

Projekt photovoice podsumowany

20.04.2021 Kategoria: Informacje


Dziś w miejskiej bibliotece oficjalnie otwarto wystawę prac, które 40 uczniów z 10 mieleckich szkół ponadpodstawowych stworzyło w ramach projektu fotograficznego photovoice.

- Projekt photovoice jest kontynuacją projektu „Kariera bez tajemnic” realizowanego przez ostatnie osiem lat, adresowanego do szkół gimnazjalnych. Z uwagi na reformę oświaty zdecydowaliśmy o wyjściu z podobną inicjatywą, ale – tym razem - kierowaną do szkół ponadpodstawowych. To, iż był to dobry kierunek, potwierdza ogromny odzew uczniów. Ze względu na duże zainteresowanie projektem, wyłonienie jego uczestników musiały poprzedzić eliminacje wstępne – podkreślał Wacław Nelec, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, jednostki organizującej przedsięwzięcie.

Na czym polegał projekt? Photovoice to metoda fotografii partycypacyjnej, która została zastosowana jako narzędzie dydaktyczne pozwalające przybliżyć dany temat oraz zachęcić do dyskusji i przemyśleń. Celem projektu było utrwalenie na fotografii charakterystyki wylosowanej kompetencji kluczowej pożądanej na rynku pracy.

W wyzwaniu udział wzięło łącznie 40 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu mieleckiego: I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, III Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu, Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu oraz Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Reprezentanci każdej z nich wylosowali jedną kompetencję, którą przedstawili za pomocą fotografii własnego pomysłu. Ukazano w ten sposób m.in. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, a także kompetencje matematyczne, cyfrowe, społeczne i obywatelskie.

Wynik prac młodzieży zaprezentowano dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu, w wąskim gronie organizatorów i patronów honorowych – projekt objęty został bowiem mecenatem Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Urzędu Miejskiego w Mielcu. Samorządy te reprezentowali podczas wernisażu: wicestarosta Andrzej Bryła i wiceprezydent Adriana Miłoś.

- Cieszę się, że projekt „Kariera bez tajemnic” jest kontynuowany w nowej, nieco odświeżonej i ciekawej formule; że zachęcił do twórczej pracy uczniów ze wszystkich podległych powiatowi szkół; jak również, że efekty pracy oglądać możemy dzisiaj właśnie tutaj, w miejskiej bibliotece – powiedział podczas spotkania wicestarosta Andrzej Bryła. W dalszych słowach, za przeszło roczną pracę, podziękował inicjatorkom i koordynatorkom projektu z PPP – Annie Kuczewskiej i Gertrudzie Fijołek. – Dziękuję także dyrekcji poradni i wszystkim pracownikom za włączanie się w zagadnienia związane z edukacją zawodową, bardzo ważne dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki swojej edukacji i kariery.

Podziękowania złożyła także dyrekcja poradni. Okolicznościowe dyplomy przekazano na ręce obecnych na spotkaniu samorządowców, przedstawicielki miejskiej biblioteki oraz zaangażowanych w projekt pracowników PPP.

Warto podkreślić, że głównym założeniemi projektu były m.in. poznanie przez uczniów swoich zasobów, a także umiejętność planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przy wykorzystaniu dostępnych informacji o zawodach, rynku pracy, systemie edukacji i innych formach uczenia się.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano