Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Poznamy najlepszych sportowców i trenerów

12.01.2022 Kategoria: Patronat


Już 21 stycznia br. odbędzie się finał kolejnego plebiscytu wyłaniającego Sportowca Roku Tygodnika Regionalnego Korso. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Podczas spotkania zwycięskie laury odbierze dziesiątka wyróżniających się sportowców związanych z naszym regionem. Wyrazy uznania i nagrody trafią także do: najlepszego trenera, trenera-wychowawcy oraz talentu, który wyjątkowo błysnął w 2021 roku. Dodatkowo, organizatorzy przewidzieli wręczenie nagród specjalnych pn. „Mecenas Sportu” oraz „Sportowe Wydarzenie Roku”. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wyłonieni zostaną na podstawie zakończonego 8 stycznia głosowania czytelników „Korso” oraz wskazań kapituły konkursowej.

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczak.

Nominowani:

Sportowiec Roku:
• Rafał Augustyn (LKS Stal Mielec, chód sportowy)
• Katarzyna Bryda (ITA TOOLS Stal Mielec, siatkówka)
• Patryk Domagała (Team Sukata Poland, brazylijskie jiu-jitsu)
• Stanisław Dziura (PTG "Sokół 1893", szermierka)
• Marcin Flis (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Krystian Getinger (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Beata Guła (Extreme Fitness Mielec, bikini fitness)
• Mijan Ivanovic (Handball Stal Mielec, pilka ręczna)
• Łukasz Leś (Team Sukata Poland, brazylijskie jiu-jitsu)
• Mateusz Mak (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Wiktoria Malec (IKAR Mielec, pływanie)
• Wiktoria Miąso (Iron Dragon MMA Mielec, Combat Ju Jutsu MMA)
• Julita Molenda (ITA TOOLS Stal Mielec, siatkówka)
• Dawid Piłat (LKS Stal Mielec, rzut młotem)
• Antonio Pribanić (Handball Stal Mielec, pilka ręczna)
• Damian Procho (Handball Stal Mielec, pilka ręczna)
• Paweł Róg (Iryda Mielec, boks)
• Olga Samul (ITA TOOLS Stal Mielec, siatkówka)
• Rafał Strączek (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Sandra Szczygioł (ITA TOOLS Stal Mielec, siatkówka)
• Grzegorz Tomasiewicz (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Piotr Urban (Gryf Mielec, szermierka)
• Magdalena Vaiou (kulturystka)
• Mikołaj Wilk (IKAR Mielec, pływanie)
• Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec, chód sportowy)
• Emilia Skóra (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", karate shorin ryu)
• Dawid Zaskalski (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", szachy)
• Maria Duszkiewicz (LKS Stal Mielec, rzut młotem)
• Crystian Ielo (LKS Stal Mielec, chód sportowy)
• Kamil Piecuch (LKS Stal Mielec, chód sportowy)
• Jakub Róg (LKS Stal Mielec, trójskok)
• Anna Zdziebło (LKS Stal Mielec, chód sportowy)

Talent Roku:
• Michał Augustyn (LKS Stal Mielec, lekkoatletyka)
• Karol Franczyk (LKS Stal Mielec, rzut młotem)
• Aleksandra Hochołowska (ITA TOOLS Stal Mielec)
• Patryk Sejler ( LKS Stal Mielec, lekkoatletyka )
• Maksymilian Sitek (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Kacper Sobczyk (SPR Stal Mielec, piłka ręczna)
• Martyna Wal (LKS Stal Mielec, lekkoatletyka)
• Olga Wal (LKS Stal Mielec, lekkoatletyka)
• Adam Ziobroń (Piłkarskie Nadzieje Mielec, piłka nożna)
• Kacper Cecuła (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Julia Wycichowska (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", karate shorin ryu)

Trener Roku:
• Krzysztof Augustyn (LKS Stal Mielec, chód sportowy)
• Mateusz Dopart (LKS Czarni Trześń, piłka nożna)
• Ryszard Jakubowski (LKS Stal Mielec, lekkoatletyka)
• Marzena Kulig (LKS Stal Mielec, lekkoatletyka)
• Adam Majewski (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Bogusław Omiotek (IKAR Mielec, pływanie)
• Paweł Rżany (Iryda Mielec, boks)
• Stanisław Zioło (LKS Stal Mielec, trener biegów średnich i długich)
• Wiesław Skóra (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", karate shorin ryu)

Trener Wychowawca Młodzieży:
• Mariusz Bec (Piłkarskie Nadzieje Mielec, piłka nożna)
• Jacek Cyganowski (Piłkarskie Nadzieje Mielec, piłka nożna)
• Bartek Machnik (Team Sukata Poland, brazylijskie jiu-jitsu)
• Jarosław Nieć (Iryda Mielec, boks)
• Robert Wieczorek (IKAR Mielec, pływanie)
• Sławomir Zięba ( Iron Dragon MMA Mielec, Combat Ju Jutsu MMA i Kickboxing )
• Zbigniew Żola (PTG "Sokół 1893", szermierka)
• Mateusz Załucki (PGE FKS Stal Mielec, piłka nożna)
• Zbigniew Magda (Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", karate shorin ryu)
• Tomasz Torba (LKS Stal Mielec, sprint oraz skoki)

Zdjęcie: archiwum / Korso

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano