A A A

Poznaj wszystkie przystanki rowerowej gry miejskiej i … nagrody!

14.06.2019 Kategoria: Sport


Już w przyszłą sobotę w Mielcu odbędzie się Rowerowa Gra Miejska. Dziś prezentujemy wszystkie punkty na trasie rajdu oraz nagrody, jakie czekać będą na uczestników zabawy.

Nagrody zostaną rozlosowane pośród tych uczestników, którzy przejadą ok. 20-kilometrową trasę i dotrą na metę z kompletem pieczątek. Ich fundatorami będą partnerzy wydarzenia wymienieni poniżej.

PUNKT 1
Galeria Navigator – miejsce zdobycia pierwszej pieczątki i zarazem start rajdu. Do rozlosowania zostały przekazano dwa rowery miejskie.

PUNKT 2
Joy Fitness Club Mielec – pierwsze 150 osób, które dotrze do siedziby klubu otrzyma napoje, które z pewnością przydadzą się na dalszej części trasy. Dodatkowo do zgarnięcia podwójny miesięczny karnet!

PUNKT 3
AvetPharma – tutaj 150 pierwszych osób otrzyma suplementy diety. W puli jest także nagroda główna: kosz z wszystkimi produktami firmy dla całej rodziny.

PUNKT 4
Hotel & Restauracja Atena – będzie pysznie, i to dla całej rodziny! Dlaczego? Nagrodą główną będzie rodzinna kolacja w Restauracji Atena.

PUNKT 5
Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu – oprócz tradycyjnej pieczątki dla każdego z odwiedzających, do rozlosowanie będzie pakiet świetnych gadżetów od firmy.

PUNKT 6
Husqvarna Group – pierwsze 20 osób otrzyma bidony, a nagrodą główną będzie wykaszarka.

PUNKT 7
Bossmen Fryzjerstwo  - nagrodą główną będzie voucher rodzinny na usługi fryzjerskie obejmujący usługę strzyżenia i pielęgnację „Botox” dla pani, strzyżenie i pielęgnację brody dla pana oraz strzyżenie dla dziecka

PUNKT 8
Projekt Zdrowie Mielec – jak sama nazwa wskazuje, ma być zdrowo! Pierwsze 150 osób otrzyma więc super ochładzającą wodę, a szczęśliwiec, którego nazwisko zostanie wylosowane – voucher na miesięczną kurację dla jednego rodzica i dziecka, obejmujący analizę składu ciała i plan żywieniowy

PUNKT 9
Bike Center – z tej nagrody najbardziej ucieszą się najmłodsi uczestnicy gry miejskiej! W ramach losowania do zgarnięcia będzie dziecięcy rower Northtec BMX 14”.

PUNKT 10 
Bit-Pro Akademia komputerowa – kolejna gratka dla najmłodszych, tym razem w postaci tygodniowych warsztatów w akademii komputerowej.

Rajd zakończy się na mieleckich bulwarach przy ulicy Rzecznej, czyli miejscu, w którym odbywać się będzie „Powiatowe Powitanie Lata”. Losowanie nagród ufundowanych przez partnerów gry miejskiej planowane jest na godzinę 18:00 na scenie głównej. Tuż po losowaniu wystartuje muzyczna część imprezy. Koncerty zagrają: Jula, Łzy i Lombard.

Zapraszamy!

Organizatorami Rowerowej Gry Miejskiej są: Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Studio Wizualne Damian Gąsiewski.

MAPKA

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano