Powiatowy Komendant PSP przeszedł na emeryturę

26.07.2019 Kategoria: Informacje


Po przeszło 30 latach służby w mundurze i czterech latach pełnienia funkcji komendanta powiatowego st. bryg. Stanisław Rączka przeszedł w stan spoczynku.

Uroczysta zbiórka z okazji zakończenia czynnej służby i zdania obowiązków komendanta przez st. bryg. Stanisława Rączkę odbyła się w czwartek, 25 lipca, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Mielcu.

St. bryg. Stanisław Rączka swoją służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w roku 1987 jako słuchacz podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując w  1992 roku tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął jako oficer – kierownik sekcji w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (1992-1994). W latach 1995-1998 pracował w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Tarnowie na stanowisku kierownika Sekcji Informatyki i Łączności, następnie wrócił do komendy mieleckiej, by pełnić funkcję zastępcy naczelnika, a później naczelnika Sekcji Organizacyjnej. W maju 2015 r. został mianowany komendantem powiatowym PSP w Mielcu.

- Objęcie funkcji komendanta było dla mnie największym wyzwaniem i ukoronowaniem pracy. Jestem dumny z tego, że przez przeszło 30 lat mogłem nosić granatowy mundur i przekonany, że praca zawodowa była przygodą mojego życia – mówił st. bryg. Stanisław Rączka, dziękując wszystkim osobom, z którymi współpracował na przestrzeni lat.

Dziękowano także jemu. Bryg. Zbigniew Kurdziel,  Naczelnik Oddziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego mieleckiej komendy, powiedział, że komendant, kończąc swoją służbę, pozostawia po sobie wspomnienie strażaka pracowitego, skromnego oraz oddanego służbie i ludziom. Na potwierdzenie tych słów przytoczył wybrane zasługi st. bryg. Rączki. I tak, zebrani usłyszeli o najważniejszych dowodzonych przez niego akcjach (m.in. powodziowych w latach 2001, 2010 i 2019) oraz przedsięwzięciach, jakie jako komendant podjął, by usprawnić działanie komendy, podnosząc tym samym bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mieleckiego. Za czasów jego zarządów zrealizowano m.in. termomodernizację budynku komendy oraz remonty licznych pomieszczeń i systemów stanowiących podstawę pracy strażaków.

Cztery lata komendantury st. bryg. Rączki to także synonim licznie pozyskanego sprzętu ratowniczo gaśniczego, w tym samochodów, oraz sprzętu ochrony osobistej strażaków. To czas zaangażowania w prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla strażaków oraz dobrej współpracy z lokalnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, za którą – właśnie podczas apelu – komendant odznaczony został Medalem Honorowym Bolesława Chomicza. Na wniosek Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mielcu nadał go ustępującemu z funkcji komendantowi Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Warto podkreślić, że to nie jedyne odznaczenie, jakie w swojej przeszło 30-letniej karierze zawodowej uzyskał st. bryg. Stanisław Rączka. Został wyróżniony także Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

- Myślę, że przedstawiony dziś rys pracy komendanta Stanisława Rączki, zrealizowane przez niego przedsięwzięcia i zdobyte wyróżnienia jasno pokazują, że pełnił swoją służbę z dużym oddaniem – mówił Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła. - Miałem okazję współpracować z Panem Komendantem przez obecną oraz dwie poprzednie kadencje. Zawsze ceniłem sobie jego spokój, rozwagę i profesjonalizm w działaniu. Za tę rzetelną, wieloletnią współpracę, chciałbym dziś podziękować w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, życząc jednocześnie by ustąpienie z funkcji komendanta nie było całkowitym zakończeniem aktywności zawodowej. Liczymy, że jeszcze wielokrotnie skorzystasz ze swojego olbrzymiego doświadczenia i wiedzy – zwrócił się do st. bryg. Stanisława Rączki.

Najlepsze życzenia na rozpoczynający się, nowy etap życia, złożyli Rączce także inni licznie zebrani goście, wśród nich m.in. Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Maria Napieracz i Jan Tarapata, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski oraz Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia. Wyrazy uznania złożyli też przedstawiciele gmin powiatu mieleckiego, radnych, służb mundurowych, lokalnych instytucji oraz pracowników Komendy Powiatowej PSP w Mielcu.

Zgodnie z decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego, pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu z dniem 26 lipca powierzono dotychczasowemu zastępcy komendanta, mł. bryg. Łukaszowi Kapinosowi.

ms

Galeria zdjęć

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano