Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Powiat przyznał 11 stypendiów sportowych

14.07.2021 Kategoria: Sport


Zarząd Powiatu Mieleckiego przyznał stypendia najlepszym sportowcom. Od sierpnia do końca roku będą oni otrzymywać pomoc finansową w wysokości 545 zł miesięcznie.   

Wsparcie trafi łącznie do 11 sportowców zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach działających na terenie powiatu mieleckiego. To przedstawiciele licznych dyscyplin sportowych: od lekkoatletyki, przez szermierkę, aż po modelarstwo lotnicze i kosmiczne. Wszyscy mają na swoich kontach wysokie wyniki sportowe osiągnięte na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Starosta mielecki Stanisław Lonczak, komentując listę przyznanych stypendiów podkreślił, jak ważne jest wsparcie oferowane zdolnym sportowcom przez lokalny samorząd. – To nie tylko docenienie ich dotychczasowej pracy i osiągnięć, ale także ważny impuls do dalszego rozwoju – zaznaczył.

Jednocześnie, w ocenie Zarządu Powiatu Mieleckiego – a więc organu ustanawiającego i finansującego stypendia sportowe – niezwykle ważne jest również udzielanie wsparcia dyscyplinom niszowym, mniej dostrzeganym przez media. – Nie bez powodu w gronie wyróżnionych znalazło się aż sześciu modelarzy lotniczych. Ci sportowcy już dziś stanowią światową elitę w swojej dyscyplinie – podkreślił starosta.

Poniżej prezentujemy pełną listę sportowców, którym przyznane zostały stypendia:

Imię i nazwisko zawodnika

Organizacja zgłaszająca

Dyscyplina sportu

STANISŁAW DZIURA

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ 1893

szermierka

MICHAŁ KRĘŻEL

Mieleckie Stow. Modelarzy Lotniczych

sportowe modelarstwo lotnicze

PIOTR URBAN

Mielecki Klub Sportowy Gryf Mielec

szermierka

DAWID PIŁAT

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec

lekkoatletyka

KATARZYNA ZDZIEBŁO

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec

lekkoatletyka

KAMIL WĄŻ

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec

lekkoatletyka

MATEUSZ CZERKIES

Stow. Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo

modelarstwo lotnicze i kosmiczne

ERYK HALABURDA

Stow. Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo

modelarstwo lotnicze i kosmiczne

KACPER KREMPA

Stow. Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo

modelarstwo lotnicze i kosmiczne

ANDRZEJ RUSINOWSKI

Stow. Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo

modelarstwo lotnicze i kosmiczne

WOJCIECH KOSZELSKI

Stow. Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo

modelarstwo lotnicze i kosmiczne


Warto dodać, że przyznawanie okresowych stypendiów jest stałą formą wsparcia zdolnych sportowców, praktykowaną przez samorząd Powiatu Mieleckiego od wielu lat.

O przyznaniu stypendiów corocznie decydują zarówno wyniki osiągnięte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, jak również znaczenie danej dyscypliny sportu dla promocji samorządu czy wzrostu poziomu usportowienia oraz zdrowotności dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania stypendiów określa regulamin stanowiący integralną część Uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 2012 r.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano