A A A

Pompowaliśmy dla Szymona w ramach #gaszynchallenge

17.06.2020 Kategoria: Informacje


Urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Mielcu włączyli się w internetową akcję charytatywną organizowaną pod hasztagiem #gaszynchallenge.

„Gaszynchallenge” w krótkim czasie stał się hitem Internetu, a przede wszystkim – źródłem ogromnego wsparcia finansowego dla chorych dzieci. Wszystko zaczęło się od zbiórki pieniędzy na rzecz Wojtusia chorego na SMA, którego skomplikowane leczenie pochłonąć miało zawrotną kwotę 9 milionów złotych. Pomoc internautów i zainaugurowanie akcji #gaszynchallenge pozwoliły nie tylko zebrać sumę w całości, ale także na rozpocząć zbiórki pieniędzy na rzecz innych potrzebujących dzieci. 

Obecnie w Polsce pompują wszyscy: od urzędników, przez policjantów i strażaków, aż po księży. Organizatorzy wyzwań wskazują konkretne zbiórki organizowane na rzecz chorych dzieci, umieszczają w sieci video z realizacji #gaszynchallenge i nominują kolejne osoby. Jeżeli nominowani wykonają ćwiczenie w ciągu 48 godzin, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dziecka.Wyzwanie #gaszynchallenge rzucił mieleckiemu starostwu Urząd Gminy Wadowice Górne. – Nie mogliśmy nie podjąć się tego zadania – podkreśla Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. – Każda forma wsparcia i nagłaśniania akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci jest bardzo cenna – dodaje.

Urzędnicy ze starostwa swój #gaszynchallenge wykonali na rzecz 13-letniego Szymona Wybrańca z Wadowic Górnych. W grudniu 2018 roku u chłopca zdiagnozowano złośliwy nowotwór kości udowej z licznymi przerzutami do płuc. Jest po kilku operacjach i chemioterapii. By odzyskać sprawność ruchową i powrócić do ukochanej piłki nożnej wymaga ciągłej rehabilitacji oraz kosztownego, nierefundowanego leczenia. Koszt samego leku, który Szymon będzie przyjmował przez najbliższy rok, wynosi 8 tys. złotych miesięcznie.

Zachęcamy Was do zapoznania się z historią Szymona i wsparcia go choćby symboliczną kwotą. Link do zbiórki: https://znajdzpomoc.pl/marzenia/szymon-wybraniec/?fbclid=IwAR0Xt0-iTcO6U99t8Vk560v8eySUbs5oIyusjPaTJDeHpaGxubCR-axIzm4


ms

Do wyzwania #gaszynchallenge nominujemy Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu oraz mielecki Ekonomik. Do dzieła! :)

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano