A A A

Pogodnie przywitali wiosnę

02.06.2020 Kategoria: Edukacja


25 maja 2020r. rozstrzygnięto I Międzyszkolny Konkurs Literacki, którego organizatorami był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (popularny „Elektryk”) oraz Mieleckie Towarzystwo Literackie.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracę w dowolnej formie literackiej, która nawiązywała do myśli przewodniej - Pogodnie witamy wiosnę.

Wydarzenie to wieńczy pięcioletni okres współpracy „Elektryka” z MTL. Wpisuje się w program szeroko pojętego regionalizmu, który od lat promuje placówka, prezentując  twórców poezji i prozy regionalnej oraz ich literacki dorobek. Konkurs był także formą uczczenia 550-rocznicy lokacji miasta Mielca.

Na konkurs wpłynęło 67 prac. Nadesłane materiały konkursowe  oceniło jury w składzie: przewodniczący Zbigniew Michalski –prezes  MTL, członkowie: Anna Bajor – nauczyciel języka polskiego, Lucyna Maryniak – nauczyciel języka polskiego, Dorota Targosz – nauczyciel etyki, bibliotekarz.

Wyniki konkursu :

Szkoły ponadpodstawowe:

A. Kategoria - Wiersz
I miejsce - Kania Karolina, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, op. Piękoś Beata, wiersz „Ruda Grażyna”
II miejsce ex aequo - Noga Maria, Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, op. Paduch Grażyna, wiersz  „Wiosna i kwiaty” i Marciniak Mikołaj, Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, op. Bednarz Halina, wiersz „Co to jest ?”
III miejsce - Głogowski Dominik, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, op. Piękoś Beata, wiersz „Łańcuch szczęścia”
Wyróżnienie - Kondel Łukasz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, op. Piękoś Beata, wiersz bez tytułu
Wyróżnienie - Wójcik Jadwiga, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, op. Piękoś Beata, wiersz „Przebudzenie”

B. Kategoria – Opowiadanie
I miejsce -Witek Paweł, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, op. Skórska Anna, opowiadanie  
II miejsce- Kupiec Kinga, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, op. Piękoś Beata, opowiadanie

Szkoły podstawowe:

A. Kategoria - wiersz
I miejsce - Duszkiewicz Michał, kl.8, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, op. Tyniec Małgorzata, wiersz „Wiosna”
II miejsce ex aequo - Marzec Daria, kl.8, Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu, op. Rumak-Markowska Magdalena, wiersz „Moja wiosna” i Majka Ewa, kl.7, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu, op. Chudzik Marzena, wiersz „Czas na wiosnę”
III miejsce - Moskal Karolina, kl.8, Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu, op. Rumak-Markowska Magdalena, wiersz „Nieunikniony stan”
Wyróżnienie - Filip Łącz, kl.8, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, op. Wieczerzak Małgorzata, wiersz „Loteria szczęścia”
Wyróżnienie - Stępień Oliwia, kl.7, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Mielcu, op. Demkiw Kinga, wiersz „O przyjaźni”
Wyróżnienie - Gawron Julia, kl.8, Szkoła  Podstawowa nr 11 w Mielcu, op. Rumak-Markowska  Magdalena, wiersz „Słońce”
Wyróżnienie - Kania Eliza, kl.8, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu, op. Chudzik Marzena, wiersz „Radość”

B. Kategoria - Opowiadanie
I miejsce - Markulis Emilia, kl.7, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Mielcu, op. Demkiw Kinga, opowiadanie „Poważne rozmowy”
II miejsce ex aequo Garbacz Kamila, kl.8, Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu, op. Chudzik Marzena, opowiadanie „Wiosna symbolem początku” i  Filip Rajca, kl.7, Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu , op. Rzeszutek Ewa, opowiadanie „Igrzyska olimpijskie – największe pragnienie”
III miejsce - Mroczka Bartłomiej, kl.8, Zespół Szkół w Podleszanach, op. Michalik Marcin, opowiadanie „ Historia oparta na faktach”
Wyróżnienie - Styczyńska Małgorzata, kl.8, Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu, op. Chudzik Marzena, opowiadanie „Rutyna kontra wiosna”

C. Kategoria – komiks
Wyróżnienie - Kubryn  Agata, kl.7, Zespół Szkół w Podleszanach, op. Michalik Marcin, komiks

Nagrody Specjalne:
Popiołek Weronika, kl.7, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Mielcu, op. Demkiw Kinga, dramat 42 strony, „Kryształowe Wybrzeże”
Głaz Filip, kl.6, Zespół Szkół w Chorzelowie, op. Lidia Kutrybała, wiersz „Wiosna” (najmłodszy uczestnik konkursu)

Szkoła branżowa:
I miejsce – Rzeszut Estella, ZS im. prof. J. Groszkowskiego, opowiadanie
II miejsce –Jopek Julia, ZS im. prof. J. Groszkowskiego, opowiadanie
III miejsce –Kulpa Kinga, ZS im. prof. J. Groszkowskiego, wiersz

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane Mieleckiemu Towarzystwu Literackiemu i w miarę możliwości będą publikowane na stronach internetowych MTL oraz w roczniku Towarzystwa. Laureaci otrzymają również nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Fundatorami nagród jest Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego oraz Kielecki Teatr Lektur.

Organizatorzy i koordynatorzy konkursu: Lucyna Maryniak, Halina Bednarz, Anna Bajor,  Dorota Targosz, Zbigniew Michalski serdecznie dziękują wszystkim za udział w konkursie.

Grafika i tekst": Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano