Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Podziękowania i awanse dla policjantów

21.07.2021 Kategoria: Informacje


Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął udział w obchodach Święta Policji, które odbyły się dziś (21 lipca) w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Wydarzenie zostało zorganizowane po raz pierwszy od 2019 roku – w roku 2020, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, oficjalne Święto Policji się nie odbyło. Mimo trudnego dla wszystkich czasu, policjanci mogli jednak pochwalić się szeregiem podjętych działań i zrealizowanych inwestycji. – Wiele z nich możliwych było dzięki współpracy i wsparciu lokalnych samorządów – podkreślił podinsp. Jacek Juwa, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.

Wśród najważniejszych sukcesów minionego roku wymienił m.in. otwarcie posterunku policji w Wadowicach Górnych, zakup dwóch psów służbowych oraz doposażenie komendy w narkotestery. Nie bez znaczenia był także nowy radiowóz, który zasilił flotę posterunku w Przecławiu oraz trzy rowery, w jakie wyposażeni zostali mieleccy policjanci – po to, by jeszcze sprawniej patrolować tereny rekreacyjne w powiecie mieleckim.

Ważnymi wydarzeniami minionego roku były także: wydanie publikacji podsumowującej 100-lecie działalności policji w Mielcu oraz odsłonięcie – w dzień 81. rocznicy napaści sowietów na Polskę – tablicy upamiętniającej 34 funkcjonariuszy zamordowanych na Wschodzie.

- Jestem dumny, że mogę kierować jednostką, w której funkcjonariusze oprócz wzorowego wykonywania obowiązków służbowych mają również dobre serca – zaznaczył komendant, doceniając te spośród działań policjantów, które często realizowane są poza godzinami służby. To m.in. ich udział w akcjach charytatywnych, dzielenie się darem krwi czy niezwykle ważnego w dobie pandemii osocza. – Chcę, byście wzięli sobie głęboko do serca podziękowania, które przekazuję dziś dla Was i Waszych rodzin - powiedział.

Słowa uznania dla funkcjonariuszy przekazał także Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. – Wiele dodatkowych, nieprzewidzianych obowiązków spadło na Was w dobie pandemii koronawirusa. Wykonywaliście je mimo niesprzyjających warunków, mimo obaw o zdrowie swoje i najbliższych – podkreślił już na wstępie swojego przemówienia. - Dziś kolejnym ważnym wyzwaniem jest walka z wirusem ASF, w którą także jesteście zaangażowani, choćby w zakresie egzekwowania przepisów związanych z bioasekuracją. Za Waszą ważną i odpowiedzialną pracę serdecznie dziękuję – jednocześnie gratulując Wam tego, że macie czas, siłę i ochotę, by służyć mieszkańcom i działać także poza godzinami służby. To wszystko sprawia, że my, mieszkańcy powiatu mieleckiego, możemy czuć się bezpieczni – mówił starosta.

Tradycyjnie, świętu policji towarzyszyło także oficjalne przekazanie awansów. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało łącznie kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Wszystkim, w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, serdecznie gratulujemy!

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano