Podsumowanie Erasmusa w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim

05.09.2019 Kategoria: Edukacja


Wraz z nowym rokiem szkolnym nadszedł czas podsumowań minionego. Jednym z najważniejszych wydarzeń poprzedniego roku szkolnego w naszej szkole było uroczyste podsumowanie projektu “Trzecia edycja programu Erasmus plus w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim - przepustką do sukcesu zawodowego techników handlowców i techników informatyków” w ramach programu Erasmus plus realizowanego przez Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim w ramach sektora "Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+".

Uroczysta promocja odbyła się 12 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego i dotyczyła trzeciego już projektu Erasmus +, dzięki któremu grupa 16 uczniów kształcących się w zawodach technik handlowiec i technik informatyk mogła odbyć swoje praktyki zawodowe w Austrii i w Niemczech. Zagraniczny staż był dla młodzieży nie tylko szansą na zdobycie wymaganego na polskim rynku pracy doświadczenia, ale także okazją do nabycia nowych umiejętności, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznali kulturę i zwyczaje panujące w Austrii i w Niemczech, zawarli nowe znajomości i nawiązali kontakty z pracodawcami austriackimi, a także nauczyli radzić sobie w nowym środowisku.

Kraje partnerskie dały się poznać uczestnikom praktyk jako kraje z malowniczymi krajobrazami, z uśmiechniętymi, rozmownymi i życzliwymi mieszkańcami, którzy kochają dobre jedzenie i z wielką pieczołowitością kultywują swoją tradycję, przekazując ją następnym pokoleniom. Wszystkie te wspomnienia powróciły w trakcie uroczystości podsumowującej, która odbyła się w obecności zaproszonych gości na sali gimnastycznej radomyskiej szkoły.

W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji partnerskiej Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ) z Austrii, Pani Aldona i Alfred Biedermann, Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego, dyrekcja Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, rodzice uczniów biorących udział w projekcie oraz uczestnicy praktyk. Młodzież podzieliła się swoimi przeżyciami, opowiadała o miejscach praktyk, programie kulturowym , który był realizowany podczas zagranicznego stażu.

Przybyła na tę uroczystość dyrektor instytucji partnerskiej z Austrii, Pani Aldona Biedermann, podsumowała w swoim wystąpieniu czteroletnią współpracę z radomyską szkołą, wysoko oceniła kompetencje oraz zaangażowanie młodzieży w realizowany projekt, a także nagrodziła najlepszego praktykanta

Na zakończenie Pani Aldona Biedermann oraz Pani Beata Szpakowska wręczyły wszystkim uczestnikom praktyk zagranicznych honorowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej dokumenty Europass Mobilność potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. Uroczystość uświetniły również specjały kuchni polskiej, niemieckiej i austriackiej, przygotowane przez uczennice, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół. Na korytarzu szkolnym oprawy dopełniły wystawa zdjęć dokumentująca pobyt uczniów na zagranicznym stażu, kronika praktyk, album ze wspomnieniami uczniów, a także poradnik dla osób wyjeżdżających na zagraniczny staż oraz słownik z podstawowymi zwrotami w języku angielskim i niemieckim.

Reasumując, realizowane już od roku 2015 projekty zagranicznych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim to: 2 współpracujące z nami instytucje partnerskie, 2 odwiedzone przez nas kraje, 52 uczniów, którzy z sukcesem ukończyli zagraniczne staże, 3 opiekunów towarzyszących uczniom w zagranicznej przygodzie, kilkaset godzin kursów językowych, tysiące godzin praktyk, kilka tysięcy przejechanych kilometrów, prawie 130 000 € dofinansowania. Za tą statystyką kryją się długie przygotowywania, nauka i zbieranie doświadczeń, pokonywanie barier, własnych słabości, jak również wielka przygoda, mnóstwo wspomnień i emocji.

Społeczność Zespołu Szkół składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom przybyłym na tą uroczystość, którzy swoją obecnością uświetnili nasze spotkanie.

Źródło: Zespół Szkół w Radomyślu

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano