Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Podpisano umowę na budowę BCU

11.04.2024 Kategoria: Informacje


loga.jpg

Dziś, 11 kwietnia, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu podpisano umowę na budowę Branżowego Centrum Umiejętności.

„Branżowe Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego”, to projekt infrastrukturalno-edukacyjny o wartości 15,5 mln złotych netto, złożony w partnerstwie:
- Powiat Mielecki i jego jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – lider,
- Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) – partner,
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – partner.

Umowę na realizację zadania podpisali dziś: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła i wykonawca inwestycji Roman Olszowy, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego Ireny Turek.

Branżowe centra umiejętności to z założenia rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży, mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych. Podstawowym zadaniem BCU jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Mają one również pełnić funkcje promocyjne i innowacyjne. Docelowo, jako element Krajowego Planu Odbudowy stanowić będą kolejny krok dla wzmocnienia reformy kształcenia zawodowego wdrażanej od 2019 roku.

W Mielcu – mieście o niezwykle bogatych tradycjach lotniczych powstanie unikatowy w skali kraju nowoczesny technologicznie ośrodek szkoleniowy, który z założenia będzie współpracował z uczelniami wyższymi (Politechniką Rzeszowską), organizacjami naukowymi (SIMP) oraz przemysłem lotniczym (SPPL).

Celem projektu jest utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów i studentów w szeroko rozumianej branży lotniczej, tj. następujących zawodów: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik automatyk, technik mechatronik, technik robotyk, technik odlewnik oraz operator obrabiarek skrawających.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu dydaktycznego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania o powierzchnię ok. 304m2, a także utworzenie i zmodernizowanie łącznie ośmiu pracowni:

 • mechaniczne konstrukcje cienkościenne wraz z modelarnią
 • zrobotyzowane centrum spawalnicze,
 • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania,
 • metrologiczna,
 • prototypownia i wzornictwa przemysłowego,
 • kompozyty,
 • instalacje elektryczne i przyrządy pokładowe,
 • zrobotyzowane procesy montażowe

Prace wystartują już w najbliższych dniach.

ms

Galeria zdjęć

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano