Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Podczas koncertu niepodległościowego wręczono wyróżnienia

12.11.2021 Kategoria: Informacje


W sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu odbył się koncert niepodległościowy Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej, podczas którego uhonorowano wyjątkowych mielczan.

Muzycy jak co roku zadbali o publiczność, przygotowując bogaty program. Tym razem w repertuarze znalazły się utwory takich kompozytorów jak: Józef Elsner, Wojciech Kilar, Karol Kurpiński czy Stanisław Moniuszko. Mieleckimi symfonikami dyrygował Franciszek Wyzga, solo na trąbce wykonał Erwin Żebro, a koncert poprowadziła Magdalena Zalotyńska.

Podczas uroczystości Samorząd Powiatu Mieleckiego i Miasta Mielca uhonorowały mielczan, którzy w aktywny sposób wspomagali lokalną społeczność w czasie pandemii. Statuetki otrzymali:

 • kategoria sport, ROMAN KOWALIK za organizację turnieju piłki ręcznej VIII Memoriału im. Antoniego Weryńskiego w którym wzięły udział najlepsze drużyny z kraju.
 • kategoria społecznik, ANNA MAREK za profesjonalne przygotowanie studia online Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • kategoria społecznik, TOMASZ ŁĘPA za profesjonalne przygotowanie studia online Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • kategoria społecznik, RADOSŁAW ZIOMEK za organizację zrzutki w czasie pandemii Covid19 na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz zrzutki na przygotowanie posiłków dla pracowników Oddziału Zakaźnego. Również za przekazanie 10 000 maseczek ochronnych.
 • kategoria kultura, JOLANTA DUDZIK za organizację dwóch festiwali piosenki online „Śpiewać każdy może” i „Międzyszkolny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych.
 • kategoria biznes, FIRMA ELDAN za bezinteresowną pomoc w czasie pandemii covid19, przekazanie odzieży medycznej oraz maseczek.
 • kategoria biznes, FIRMA NAVITEL za bezinteresowną pomoc w czasie pandemii covid19 oraz za preferencyjne ceny sterylizatorów dla szkół i instytucji publicznych.
 • kategoria redakcja, HEJ MIELEC za rzetelne informowanie lokalnej społeczności o bieżącej sytuacji pandemii covid19 w regionie.
 • kategoria redakcja, RADIO LELIWA za rzetelne informowanie lokalnej społeczności o bieżącej sytuacji pandemii covid19 w regionie.
 • kategoria redakcja, TYGODNIK REGIONALNY KORSO za rzetelne informowanie lokalnej społeczności o bieżącej sytuacji pandemii covid19 w regionie.
 • kategoria redakcja, W CIENIU JUPITERÓW za rzetelne informowanie lokalnej społeczności o bieżącej sytuacji pandemii covid19 w regionie.

ar

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano