Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Pierwszy duathlon zakończony sukcesem!

15.04.2024 Kategoria: Informacje


W niedzielę, 14 kwietnia, w Mielcu odbył się pierwszy w historii Duathlon Ziemi Mieleckiej. Na starcie zawodów stanęło 76 uczestników.

Wydarzenie zlokalizowano na terenach Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Królowej Jadwigi oraz pobliskich ulicach: Partyzantów i Długiej.

Sportowe wyzwanie objęło 2,5 kilometra biegu, następnie 10-kilometrowy przejazd rowerem oraz ponownie – 2,5 kilometra biegu.

Najszybszy zawodnik z kategorii OPEN MĘŻCZYŹNI, Mateusz Tkaczyk, pokonał ten dystans w czasie 00:35:07. Wśród kobiet najlepszym wynikiem pochwalić się mogła Paulina Majos (czas 00:40:34). Na podium mieli okazję stanąć także zawodnicy z powiatu mieleckiego – tu wygrał Tomasz Kmuk z Padwi Narodowej z czasem 00:37:08 oraz najlepsi juniorzy – tutaj liderką okazała się Irena Bojarczuk z czasem 00:47:32.

Zawodnicy, którzy zasilili podium duathlonu, otrzymali nagrody finansowe. Rozlosowano też kilka nagród specjalnych, w tym voucher na dwugodzinny przelot samolotem nad Tatrami ufundowany przez Waldemara Babulę z firmy Waldrex oraz karnety na zajęcia grupowe w Studio Pilates & Personal Training Kacper Jurek.

Nagrody na ręce zwycięzców przekazali organizatorzy: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła oraz Damian Gąsiewski reprezentujący Studio Wizualne.

Wydarzenie stanowiło kolejną – po Rundce Rowerowej - propozycję Zarządu Powiatu Mieleckiego dla aktywnych sportowo mieszkańców powiatu. – Cieszymy się, że ta inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, i to nie tylko mieszkańców naszego powiatu, ale znaczącej części kraju, z której przybyli dziś do nas zawodnicy. Wielu z nich, mających duże doświadczenie w podobnych zawodach, pozytywnie oceniło nasz organizatorski debiut. To dla nas najlepsza rekomendacja! – podkreślił pomysłodawca wydarzenia, wicestarosta Andrzej Bryła, który osobiście także zmierzył się z trasą duahtlonu jako zawodnik.

Nie było to łatwe wyzwanie, ale radością i dumą napawa fakt, że zawody ukończyli wszyscy startujący zawodnicy. Liczymy, że w przyszłych latach, uda się zorganizować kolejne edycje tej imprezy. Dzisiejsza frekwencja i szerokie zainteresowanie wydarzeniem, pokazują, że warto! – powiedział starosta mielecki Stanisław Lonczak.

WYNIKI

OPEN MĘŻCZYŹNI
1. Mateusz Tkaczyk - Puławy - 00:35:07
2. Paweł Chamera - Busko-Zdrój - 00:35:15
3. Piotr Bałut - Kamień - 00:36:01

OPEN KOBIETY
1. Paulina Majos - Kielce - 00:40:34
2. Joanna Wasilewska - Biłgoraj - 00:42:01
3. Renata Peca - Zalasowa - 00:44:09

OPEN POWIAT MIELECKI
1. Tomasz Kmuk - Padew Narodowa - 00:37:08
2. Mariusz Działa - Piątkowiec - 00:38:09
3. Artur Maziarz - Mielec - 00:40:46
4. Witold Trela - Mielec - 00:40:55

OPEN JUNIOR
1. Irena Bojarczuk - 00:47:32
2. Dawid Hynek - 00:53:24
3. Maja Węgrzyn - 00:56:14
4. Hanna Magier - 01:04:48

ms

Galeria zdjęć

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano