Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Pierwsze miejsca dla Tuszowa Narodowego i Dobrynina

20.09.2022 Kategoria: Patronat


W niedzielę, 18 września, na stadionie sportowym w Grochowem II odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mieleckiego pod honorowym patronatem starosty Stanisława Lonczaka.

W zawodach wzięło udział 31 drużyn, w tym 12 kobiecych. Zawody rozegrano w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego, w dwóch osobnych klasyfikacjach grup „A” męskiej i „C” kobiecej.

Wykaz wszystkich startujących drużyn i klasyfikacja generalna XI Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mieleckiego wraz z uzyskanymi wynikami przedstawia się następująco:

Drużyny kobiece grupa „C”:
1 miejsce OSP TUSZÓW NARODOWY z wynikiem 132,50.
2 miejsce OSP BABULE z wynikiem 139,10.
3 miejsce OSP MALINIE II z wynikiem 148,90.
4 miejsce OSP RZEMIEŃ z wynikiem 152,90.
5 miejsce OSP GLINY MAŁE z wynikiem 157,40.
6 miejsce OSP CHRZĄSTÓW z wynikiem 159,50.
7 miejsce OSP GRZYBÓW z wynikiem169,60.
8 miejsce OSP WOJKÓW z wynikiem 173,90.
9 miejsce OSP WADOWICE DOLNE z wynikiem 195,80.
10 miejsce OSP KIEŁKÓW z wynikiem dyskw.
11 miejsce OSP BORKI NIZIŃSKIE z wynikiem dyskw.
12 miejsce OSP GROCHOWE II z wynikiem dyskw.

Drużyny męskie grupa „A”:
1 miejsce OSP DOBRYNIN z wynikiem 101,20.
2 miejsce OSP TUSZÓW NARODOWY z wynikiem 104,90.
3 miejsce OSP BORKI NIZIŃSKIE z wynikiem 113,20.
4 miejsce OSP CHRZĄSTÓW z wynikiem 113,90.
5 miejsce OSP BABICHA z wynikiem 119,10.
6 miejsce OSP CZERMIN z wynikiem 119,10.
7 miejsce OSP DULCZA MAŁA z wynikiem 119,30.
8 miejsce OSP KĘBŁÓW z wynikiem 124,00.
9 miejsce OSP WOLA ZDAKOWSKA z wynikiem 124,90.
10 miejsce OSP GROCHOWE II z wynikiem 128,00.
11 miejsce OSP PIECHOTY z wynikiem 128,70.
12 miejsce OSP WAMPIERZÓW z wynikiem 131,50.
13 miejsce OSP KLISZÓW z wynikiem 136,00.
14 miejsce OSP PODBORZE z wynikiem 136,60.
15 miejsce OSP GRZYBÓW z wynikiem 144,60.
16 miejsce OSP ŁĄCZKI BRZESKIE z wynikiem 145,00.
17 miejsce OSP ZŁOTNIKI z wynikiem 156,90.
18 miejsce OSP SADKOWA GÓRA z wynikiem 158,20.
19 miejsce OSP GÓRKI z wynikiem 226,20.

Dla gości, którzy ufundowali puchary i nagrody oraz przyczynili się do zorganizowania zawodów przygotowano okolicznościowe statuetki, które wraz z podziękowaniami wręczył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł.bryg. Łukasz Kapinos i prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Mielcu dh Franciszk Augustyn.

Jedną z nich, dedykowaną dla władz samorządowych Powiatu Mieleckiego – w związku z objęciem wydarzenia honorowym patronatem starosty Stanisława Lonczaka – odebrał Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki.

Zdjęcia: KP PSP Mielec

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

25 893-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano