Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Perspektywy 2022: Znamy ranking najlepszych szkół

14.01.2022 Kategoria: Edukacja


Mieleckie licea i technika znalazły się w gronie tych najlepszych w kraju. Poznaliśmy wyniki 24. Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 

Ranking najlepszych liceów i techników ogłoszony został w środę, 12 stycznia.

Mamy w powiecie złote i brązowe liceum

Podobnie jak w roku ubiegłym, w kategorii liceów, tytuł „Złotej Szkoły” uzyskało II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu – awansując ze 194. miejsca w kraju (w roku 2021) na miejsce 132. W skali województwa, placówka podtrzymała swoją pozycję, lokując się na wysokim, szóstym miejscu.

O jedno oczko w rankingu podkarpackim awansowało I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, które uplasowało się na 30. pozycji. W rankingu ogólnopolskim szkoła zajęła 582. miejsce. Zyskała tym samym tytuł „Brązowej Szkoły” – tak, jak miało to miejsce również w roku 2021.

Laureaci wśród techników

W kategorii techników najlepszym wynikiem pochwalić się może Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu. Szkoła, która w zeszłym roku znalazła się tuż za pierwszą dziesiątką najlepszych techników w województwie, tym razem ulokowała się na pozycji ósmej. W kraju zajęła 141. miejsce, co uprawniło ją do ponownego uzyskania tytułu „Srebrnej Szkoły”.

„Brązowymi Szkołami” zostały z kolei Technikum Nr 2 (Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu) i Technikum Nr 3 (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu). To spadek, biorąc pod uwagę, iż obydwa technika jeszcze w roku ubiegłym zasiliły listę „Srebrnych Szkół”. W roku 2022, zajęły kolejno 14. i 21. miejsce na Podkarpaciu oraz 324. i 390. miejsce w kraju.

Gratulujemy laureatom rankingu!

- Wyniki rankingu pokazują, że szkoły, dla których jesteśmy organem prowadzącym kontynuują dobrą passę i podtrzymują wysokie wyniki w nauczaniu. Tych rezultatów, w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego, serdecznie gratuluję wszystkim szkołom, które znalazły się w rankingu, ich nauczycielom, dyrekcji i, oczywiście, uczniom – mówi Andrzej Bryła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego. I dodaje: - Szczególnie cieszy awans II Liceum Ogólnokształcącego, które w rankingu ogólnopolskim ulokowało się o ponad 60 oczek wyżej niż przed rokiem. Myślę, że ambitnym celem tej szkoły powinien być awans do pierwszej setki, czego serdecznie życzę i za co mocno trzymam kciuki.

Posłuchaj wypowiedzi Andrzeja Bryły, Wicestarosty Powiatu Mieleckiego:

Jak powstały listy rankingowe?

Przy tworzeniu listy najlepszych szkół wzięto pod uwagę dane pochodzące z 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

W przypadku liceów pod uwagę wzięto wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
Kryteria Rankingu Techników 2022 stanowiły: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano