A A A

Pamięć o katyńczykach wciąż żywa

29.06.2020 Kategoria: Kultura


W piątek, 26 czerwca, w Mielcu odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej.

Obchody rocznicy, przypadającej kalendarzowo na kwiecień, zostały przesunięte w czasie ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Otworzyła je uroczysta msza święta w intencji ofiar Katynia w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Ciąg dalszy uroczystości odbył się przed ulokowaną przy kościele mielecką ścianą katyńską. To, jak zauważył podczas homilii ks. Marcin Krępa, kapelan 33. Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej z Dębicy, jedno z pierwszych miejsc w Polsce, które godnie upamiętniło ofiary sowieckiego ludobójstwa.

Dr Jerzy Skrzypczak, dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu, podczas krótkiego wykładu podkreślił, że wśród ofiar zbrodni katyńskiej było 93 mielczan: oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy państwowej policji, służby więziennej czy urzędników. – Przez ostatnie pięć lat, a więc od momentu w którym wykonaliśmy nowy projekt i aranżację mieleckiej ściany katyńskiej, udało mi się ustalić jeszcze dziewięć nazwisk mielczan-katyńczyków – wyliczył dr Jerzy Skrzypczak. Dodatkowymi, dziewięcioma tabliczkami memoratywnymi upamiętnieni zostali: plutonowy WP Tadeusz Białobrzeski, zamordowany w Charkowie, podporucznik WP Roman Griesswald, zamordowany w Charkowie, st. posterunkowy PP Jan Karcz, zamordowany w Kalininie, st. wachmistrz WP Jan Trzpis, zamordowany  w Kalininie, przodownik PP Hipolit Wanatowicz, zamordowany  w Kijowie/Bykownia, kapitan dypl. WP Piotr Borkowski-Dunin, zamordowany w Katyniu, kapitan WP Jan Kanty Nowak, zamordowany w Katyniu, major WP Walerian Orłowski, zamordowany w Katyniu, podpułkownik WP Juliusz Skorupka-Padlewski, zamordowany w Katyniu.

Przed wzbogaconą w kolejne tabliczki ścianą katyńską biało-czerwone wiązanki złożyli przedstawiciele środowisk patriotycznych i samorządów, w tym delegacja Powiatu Mieleckiego, w której skład weszli: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec.

Okrągła rocznica zbrodni katyńskiej stała się okazją do docenienia osób szczególnie zasłużonych dla kultywowania pamięci o walce za niepodległość Rzeczypospolitej. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał swoją decyzją z dnia 22 czerwca br. trzy medale ProPatria. Otrzymali je: nauczyciel historii w II LO w Mielcu Henryk Dugiełło, członek Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Eligiusz Hajec oraz historyk regionalista Stanisław Wanatowicz. Kolejne osoby wyróżnione zostały symbolicznymi Guzikami Katyńskimi. – Tymi guzikami Mielecki Komitet Katyński honoruje osoby wspierające nasze działania, zmierzające do zachowania i utrwalenia w świadomości społecznej pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej – podkreślał członek komitetu Marek Zalotyński. W tym roku guziki trafiły do Prezesa firmy Kirchhoff Janusza Sobonia, nauczycieli z I LO w Mielcu Małgorzaty Stryczek oraz dr Piotra Szopy z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

Swoje wyróżnienia wręczył także starosta mielecki Stanisław Lonczak chcący uhonorować patriotyczne postawy i zaangażowanie mieleckich aktywistów w kultywowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Okolicznościowe krzyże katyńskie odebrali z jego rąk: Paweł Dębicki, Jerzy Skrzypczak, Marek Zalotyński, Andrzej Zemmel i Stanisław Wanatowicz. Dodatkowo wyróżnienie otrzymali nieobecni na spotkaniu: Edward Michocki, Janusz Soboń oraz ks. Janusz Kłęczek.

- Chciałbym serdecznie podziękować za to, że podjęliście się Państwo idei upamiętniania katyńczyków. Dziękuję Komitetowi Katyńskiemu za jego wieloletnią działalność, a także dr Jerzemu Skrzypczakowi, który opracował słownik katyński, a obecnie podjął się także trudu jego doszczegółowienia i uzupełnienia. Wyrażam wdzięczność za tę mozolną pracę nie tylko jako samorządowiec, ale przede wszystkim jako osoba mająca wśród swoich najbliższych kogoś, kto nie powrócił z tamtych kresów wschodnich – mówił starosta. I dodał: - Ze względu na te szczególne, towarzyszące nam już od jakiegoś czasu okoliczności, uroczystości 80. rocznicy zbrodni katyńskiej przebiegają zapewne nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Myślę jednak, że to bardzo ważne, iż uroczystość udało się zorganizować w bezpiecznych warunkach, że możemy uczcić pamięć naszych mieleckich bohaterów. W końcu to zaledwie drobna rzecz w porównaniu do tego, co oni zrobili dla nas.

Biogramy 93 mielczan-katyńczyków znaleźć można w drugim, poszerzonym i uzupełnionym wydaniu Mieleckiego słownika katyńskiego autorstwa dr Jerzego Skrzypczaka, które podczas piątkowych uroczystości miało swoją publiczną premierę. Książka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Mielcu. Została napisana w oparciu o konfrontację list dyspozycyjnych NKWD z dokumentami z polskich archiwów (także prywatnych) i literaturą przedmiotu oraz z wcześniejszymi ustaleniami historyków z ubiegłych lat. Wydawnictwo jest jak dotąd najobszerniejszą publikacją, zarówno pod względem ilości, jak i kompletności zawartych w nim biogramów, które zostały napisane po wieloletnich i mozolnych kwerendach w archiwach wojskowych, państwowych, kościelnych i instytucjonalnych, a także na podstawie dokumentów, informacji i wspomnień otrzymanych od rodzin mieleckich katyńczyków, mieszkających dziś w kraju i za granicą. - Zachodzi pytanie, czy Słownik zawiera biogramy wszystkich mielczan-katyńczyków i czy jest to lista pełna, skończona? Odpowiedź, jak na razie, może być tylko jedna – na pewno nie! Bo prawdopodobnie znajdą się jeszcze pojedyncze osoby, które mogły np. przez kilka lat uczęszczać do mieleckiego gimnazjum (ale nie są jego absolwentami) lub krótko przebywać na tym terenie z innych powodów, a o których na razie nic nie wiemy – mówi dr Jerzy Skrzypczak, autor wydawnictwa. Jak podkreśla, wciąż nie znamy tzw. "białoruskiej listy katyńskiej", nieujawnionej dotąd przez Federację Rosyjską i Białoruś, na której mogą pojawić się w przyszłości nazwiska osób związanych z Mielcem i ziemią mielecką. Także brak pełnego dostępu do dokumentów katyńskich w archiwach rosyjskich i białoruskich zablokował na długie lata możliwość całkowitego odtworzenia listy mielczan – oficerów i policjantów zamordowanych na Wschodzie. - Biorąc pod uwagę fakt utajnienia śledztwa katyńskiego przez Federację Rosyjską oraz brak jakiejkolwiek woli politycznej do pełnego wyjaśnienia okoliczności zbrodni, należy przyjąć, iż Katyń będzie jeszcze przez długie lata ciążył na wzajemnych stosunkach polsko-rosyjskich i celowo będzie w cyniczny sposób przez Rosję "rozgrywany" politycznie – dodaje.

ms

 

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano