A A A

Otwarcie nowego mostu

20.05.2020 Kategoria: Informacje


W dniu dzisiejszym (20 maja) oficjalnie została oddana do użytku nowa przeprawa mostowa na Wisłoce.

Inwestycja samorządu województwa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem, między drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra - Mielec, a droga powiatowa Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów

- Otwarcie nowego mostu w Mielcu to tylko początek budowy nowego układu drogowego w tej części regionu. Za kilka tygodni będziemy mogli ogłosić przetarg na budowę dalszego ciągu tej drogi czyli od tego otwieranego dziś mostu, aż do Piątkowca - powiedział uroczystości otwarcia mostu marszałek Władysław Ortyl. - Ta inwestycja również powstanie przy udziale środków europejskich i z montażem finansowym samorządów powiatowego i gminnych zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Z drugiej strony mam nadzieję, że równie szybko powstanie wiadukt nad linia kolejowa i droga na Tarnobrzeg, Inwestorem jest powiat, ale liderem tej inwestycji miasto Mamy nadzieję na powstanie montażu finansowego z udziałem miasta, powiatu, środków europejskich – dodał.

Nowy odcinek zaczyna się rondem czterowlotowym na skrzyżowaniu z droga woj nr 983 w Rzędzianowicach Droga w dalszej części przecina Wisłokę mostem o długości około 534 m. Kolejno trasa przecina za pomocą skrzyżowania zwykłego o poszerzonych wlotach (km lokalny 0+949,31) drogę powiatowa nr 1143R w Złotnikach Następnie droga wojewódzka nr 984 przebiega przez tereny rolne i nieużytki kończy się rondem trzywlotowym (km lokalny 2+504.44). Prawy wlot ronda jest początkiem wybudowanej łącznicy o długości około 310 m w kierunku kolejnego ronda (o trzech wlotach) z istniejąca droga powiatowa Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów w miejscowości Chorzelów (km lokalny 0+309,62), która przebiega wzdłuż linii kolejowej nr 25 w okolicach lotniska.

Całkowita wartość projektu: 44 223 952,34 zł wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 36 420 093,46 zł. Budżet województwa 7 564 919,09 zł Budżet Gminy Mielec 238 939,79 zł. Wykonawcą inwestycji był BUDIMEX S.A.

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE

- przedłużenie drogi woj. 984 od Rzędzianowic do Piątkowca przez Trzciane (w kier. Tarnowa) Wydana została już decyzja tzw. środowiskowa w marcu rozpoczęła się procedura uzyskania Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej tzw. (ZRID) Prawdopodobnie ZRID będzie wydany z początkiem lipca 2020 co pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizacje tej inwestycji

- wiadukt nad linia kolejową L25 i ulica Sienkiewicza w Mielcu
Realizacja tego zadania została opisana w liście intencyjnym grudniu 2016 oraz w porozumieniu z czerwca 2019 roku Inwestorem tej inwestycji jest samorząd powiatu mieleckiego przy pomocy finansowej samorządu Mielca. Trwają prace przy montażu finansowym z udziałem środków europejskich, budżetu państwa. Wsparcie finansowe dla inwestycji zadeklarowała tez PKP PLK, co znalazło odzwierciedlenie w liście intencyjnym podpisanym w październiku 2019 roku.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano