A A A

Oświadczenie Starosty Stanisława Lonczaka

09.06.2021 Kategoria: Informacje


Szanowni Państwo!

W związku z otrzymanym pismem od personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w którym pracownicy zarzucają mi, że na Sesji Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 24 maja 2021 roku przedstawiłem wiele nieprawdziwych informacji i żądają publicznych przeprosin, oświadczam, co następuje;
- Moje wystąpienie na sesji Rady Powiatu na temat funkcjonowania szpitala było spowodowane zarzutami niektórych radnych, że nie został wyłoniony dyrektor szpitala i ich zdziwieniem dlaczego ani jeden kandydat nie zyskał aprobaty większości komisji, co ma świadczyć o chaosie w nadzorze nad szpitalem i wręcz trudnym charakterze starosty.

- Udzielając odpowiedzi na zarzuty oświadczyłem, że najważniejszym priorytetem dla Zarządu i koalicji jest zdecydowana, szybka poprawa jakości obsługi pacjentów mieleckiego szpitala, stąd komisja konkursowa zwracała uwagę na to czy jest to dla kandydatów priorytet oraz czy mają wiarygodne pomysły na realizację tego priorytetu.

- Na podstawie bardzo licznych krytycznych uwag zgłaszanych od wielu lat przez pacjentów korzystających z mieleckiego szpitala o złym traktowaniu uznaliśmy, że najwyższy czas, aby dokonać radykalnych zmian w jakości obsługi pacjentów tak, aby postrzegali nasz szpital jako miejsce przyjazne, gdzie mogą liczyć na życzliwość, troskliwą opiekę i szybką pomoc.

- Większość zgłaszanych krytycznych uwag dotyczyło funkcjonowania SOR i opieki świąteczno – nocnej, więc uznałem za stosowne podać przykłady niewłaściwego funkcjonowania SOR.

- Mam pełną świadomość, że jakość obsługi pacjentów (w tym czas) na mieleckim SOR zależy nie tylko od pracującego tam personelu, ale nawet w większym stopniu od stosowania obowiązujących procedur przez pozostałe oddziały szpitalne, np.: obowiązek podejścia na SOR w ciągu 30 minut na konsultacje pacjentów czy zwlekanie z przyjęciem pacjentów do leczenia na oddział szpitalny.

- Żaden z dotychczasowych dyrektorów nie potrafił zorganizować pracy SOR tak, aby funkcjonował w zakresie doraźnej szybkiej pomocy pacjentowi, po czym powinien on szybko trafić na oddział szpitalny, a tak jest w większości szpitali w Polsce, ale nie zawsze u nas.

- Osobnym problemem jest zgłaszana przez część pacjentów sprawa życzliwości ze strony części personelu szpitala, a także wzajemne traktowanie się personelu z szacunkiem. Czy bycie uprzejmym to zbyt wygórowane oczekiwanie starosty?

- Rzeczywiście podałem nie do końca poprawne dane na temat zmarłego 30 letniego pacjenta, bo był przyjęty na SOR 18 kwietnia 2021 roku o godz. 11.46 i po 7 godzinach o 19.47 został przewieziony na oddział chirurgii, gdzie zmarł rano 19 kwietnia 2021 roku.

Przepraszam pracowników SOR za podanie informacji o śmierci młodego pacjenta na ich oddziale. Moją intencją było tylko zwrócenie uwagi na zbyt długi czas pobytu pacjenta na SOR.
Mam nadzieję, że nowy dyrektor dokona zdecydowanych zmian, tak aby pacjenci mieli zaufanie do mieleckiego szpitala i dobrze go oceniali. Liczę na to, że personel SOR, jak i pozostałe oddziały szpitala włączą się w proces poprawy jakości obsługi pacjentów, bo mają odpowiednie kompetencje i doświadczenie.


Z poważaniem

Stanisław Lonczak
Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano