Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Mielcu

05.11.2019 Kategoria: Informacje


W związku z listem rozesłanym do mieleckich mediów dotyczącym zwolnienia  Pani Elżbiety Wyparło, dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych z zajmowanego stanowiska Starostwo Powiatowe oświadcza, co następuje.


Pani Elżbieta Wyparło nadal jest dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu. Nieprawdziwym jest stwierdzenie w treści listu mówiące o nagłym i niespodziewanym odwołaniu Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Mielcu. Nieprawdziwym jest również sugestia co do „roszad” personalnych, tym bardziej – z nadania politycznego.


Sprawa, której konsekwencją jest uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego o wystąpieniu do Kuratora Oświaty o opinię w sprawie odwołania Elżbiety Wyparło ma swój początek w sierpniu 2018 roku, a więc jeszcze za poprzedniej kadencji samorządowej. Nie jest zatem prawdziwą sugestia, jakoby ewentualne odwołanie dyrektora było zamiarem nagłym, a tym bardziej politycznym.


Od sierpnia 2018 roku w zarządzanej przez Panią Dyrektor Elżbietę Wyparło placówce prowadzona była procedura powołania wicedyrektorów, a jej tryb i forma przeprowadzenia miały istotny wpływ na rozwój dalszych wypadków związanych z zarzadzaniem Powiatowym Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych. W następstwie właśnie tej procedury Zarząd obecnej kadencji wszczął w grudniu 2018 roku kontrolę, która trwała łącznie do sierpnia 2019. Zostały wydane również przez organ prowadzący stosowne zalecenia pokontrolne, których realizacji Pani Dyrektor odmówiła na piśmie.


Odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej w trakcie roku szkolnego obwarowane jest szeregiem uwarunkowań, które muszą zostać spełnione. Wystąpienie do Kuratora jest jednym z nich. Działanie Zarządu Powiatu ma charakter czysto proceduralny, choć nie zmienia to faktu bezsporności ustaleń pokontrolnych, jakich dokonało w okresie minionych 14 miesięcy Biuro Kontroli Zarządczej. Na obecnym etapie procedowania tej sprawy Zarząd nie chce podawać do publicznej wiadomości ich treści.


Andrzej Bryła
Wicestarosta Mielecki

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano