Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Ograniczenia obsługi interesantów

24.01.2022 Kategoria: Informacje


KOMUNIKAT
STAROSTY MIELECKIEGO

z dnia 24 stycznia 2022 roku
w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów

W związku z kolejnymi obostrzeniami w zakresie COVID 19, a także koniecznością zachowania ciągłości pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Mielcu zalecam załatwianie spraw w pierwszej kolejności poprzez:

 • kontakt telefoniczny - centrala (017) 78 00 400/500. Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie: https://powiat-mielecki.pl/ w zakładce KONTAKT;
 • poprzez ePUAP (adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP);
 • w formie korespondencyjnej- list tradycyjny;
 • e- mail pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl;

Zachęcam od korzystania z dostępnych usług cyfrowych. Interaktywne druki (PDF), edytowalne (DOC) do załatwienia danej usługi, dostępne są na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://powiat-mielecki.pl/ w zakładce Wnioski/Formularze.

Osoby, które nie mogą załatwić spraw za pośrednictwem e-PUAP i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej mogą pozostawić pisma na PORTIERNI.

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, obsługa stron będzie się odbywać w godzinach urzędowania, w następujący sposób:

 • Sprawy pilne, wymagające obecności w Urzędzie będzie można załatwić przy zachowaniu odpowiednich odległości i minimalnym kontakcie z innymi interesantami, poprzez wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie sprawy do załatwienia. Załatwienie sprawy nastąpi w uzgodnionym terminie i w uzgodniony sposób.
 • Interesanci będą wpuszczani do urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem. Zasadą będzie obsługa jednego interesanta na każdym ze stanowisk obsługi. Zasada ta nie będzie obowiązywać osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie załatwić swoich spraw samodzielnie.
 • Wszyscy interesanci zobowiązani są poruszać się w urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu ust i nosa oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób. W urzędzie obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, mają one na celu nasze wspólne bezpieczeństwo,

Obsługa interesantów odbywa się tylko na parterze budynku:

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - pok. nr 2 (parter). Zachęcamy do korzystania usług online: E-USŁUGI - Geoportal Powiatu Mieleckiego udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego https://mielec.geoportal2.pl.
 • Rzecznik Konsumentów - pok. nr 7 (parter).
 • Wydział Architektury i Budownictwa - pok. nr 5 (parter) Zachęcamy do korzystania usług online: E-USŁUGI - GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), link rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ .
 • Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. nr 3 (parter).
 • Obsługa geodetów – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych - pok. 111 (I piętro).

2. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec, Wydział Komunikacji obsługa stron będzie się odbywać w następujący sposób:

I. Poprzez system rezerwacji internetowej: http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/

Czynności związane ze zgłaszaniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji można dokonywać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, listownie tradycyjną pocztą lub złożenie dokumentów w Biurze podawczym. Zachęcamy do korzystania z usług online.

Przekazywanie wniosków, dokumentów i realizowanie e-usług w Wydziale Komunikacji w Mielcu  - ESP PWPW

Elektroniczna Skrzynka Podawcza PWPW

esp.pwpw.pl

www.obywatel.gov.pl 

"Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu (sprzedaż, kupno)"

Skrzynka Podawcza
(EPUAP)
Pozwala na przekazywanie korespondencji do Starostwa  Powiatowego w Mielcu

korespondencję przekazujemy poprzez formularz "Pismo ogólne do urzędu" lub przez stronę obywatel.gov.pl formularz "Wyślij pismo ogólneAdresat Starostwo Powiatowe w Mielcu lub adres skrytki EPUAP /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )

Wnioski i formularze edytowalne

https://powiat-mielecki.pl/wydzial-komunikacji/pobierz-wnioski--karty-uslug-komunikacja


II. Poprzez system rezerwacji telefonicznej:

 • Rejestracja pojazdów, telefon nr: 17 78 00 424,
 • Wyrejestrowanie pojazdów i zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu, telefon nr: 17 78 00 424,
 • Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wymiana dowodu rejestracyjnego, gaz, hak, dopisanie współwłaściciela, telefon nr: 17 78 00 447,
 • Sprawy dotyczące praw jazdy, telefon nr: 17 78 00 429; 17 78 00 430.

III. Bezpośrednio w Wydziale Komunikacji na stanowisku obsługi Klienta.

W poczekalni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu może przebywać maksymalnie 7 osób oczekujących na załatwienie sprawy.

Osoby zgłaszające się do Wydziału Komunikacji powinny być wyposażone w maseczki ochronne zasłaniające usta i nos. Ponadto zaleca się, aby przy wejściu do Wydziału zdezynfekować dłonie za pomocą płynu dezynfekującego z dozownika umieszczonego w korytarzu.

Przyjmowana jest płatność za realizację usługi w Wydziale Komunikacji gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową w wpłatomatach znajdujących się na korytarzu lub za pomocą terminalu na stanowisku obsługi Klienta.

ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano