A A A

Odwołujemy wszystkie imprezy plenerowe do końca roku

15.05.2020 Kategoria: Informacje


W tym roku Starostwo Powiatowe w Mielcu nie zorganizuje żadnej z planowanych imprez plenerowych. Decyzję, w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, podjął Zarząd Powiatu Mieleckiego.

Jeszcze w marcu poinformowaliśmy o odwołaniu Powitania Lata – imprezy Powiatu Mieleckiego organizowanej corocznie w pierwszy weekend wakacji. Środki zabezpieczone na organizację tego wydarzenia Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazał na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, jako formę wsparcia w walce z koronawirusem.

W bieżącym tygodniu Zarząd Powiatu Mieleckiego zadecydował, by odwołać także pozostałe imprezy plenerowe zaplanowane w tegorocznym kalendarzu, a więc wrześniowe Dożynki Powiatu Mieleckiego oraz grudniowy Powiatowy Jarmark Świąteczny.

Jak podkreślają władze samorządowe Powiatu Mieleckiego, decyzja została podyktowana kilkoma względami. Kluczowym jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu mieleckiego. Inny, ważny aspekt, stanowi dbałość o środki publiczne. - Organizacja każdej z ww. imprez wymaga podjęcia licznych działań i zobowiązań, także finansowych, na wiele miesięcy przed planowanymi terminami imprez. Wydatkowanie środków na ich organizację, w dobie tak niestabilnej sytuacji epidemicznej i braku jednoznacznych rokowań co do jej dalszego rozwoju, uznaliśmy za niezasadne – mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. Zaoszczędzone w ten sposób środki mają stanowić rezerwę finansową samorządu na kolejne miesiące walki z COVID-19. Nikt dziś bowiem nie jest w stanie przewidzieć, jakich działań i nakładów finansowych od samorządów wymagać może dalszy rozwój pandemii.

Nieliczne, podjęte dotychczas zobowiązania związane z organizacją tegorocznych imprez plenerowych, mają zostać rozwiązane polubownie. – Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele branż ucierpiało w związku z pandemią koronawirusa. Te zobowiązania, które będą mogły być przesunięte w czasie, postaramy się zrealizować przy okazji organizacji kolejnych imprez, zwłaszcza, że dotyczą m.in. wyjątkowych koncertów, które z pewnością przypadłyby do gustu mieszkańcom. Wierzymy, że wszystkie pomysły i plany związane z imprezami plenerowymi starostwo zrealizuje w kolejnych latach, już bez zakłóceń, w bezpiecznych dla wszystkich uczestników warunkach – zaznacza starosta mielecki.

Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach na odwołanie imprez plenerowych zdecydowało się wiele innych samorządów gminnych i powiatowych w naszym regionie i całym kraju. Wciąż obowiązuje także wydany przez rząd, w dniu 10 marca br., zakaz organizacji imprez masowych, do którego organizatorzy wydarzeń mają stosować się do odwołania. 

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano