A A A

Od poniedziałku drugi etap prac przy ul. Kilińskiego

22.07.2020 Kategoria: Inwestycje


Od 27 lipca do 14 sierpnia z ruchu zostanie wyłączone rondo na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego, Staszica i Alei Jana Pawła II oraz odcinek ul. Kilińskiego do ul. Warszawskiej.

W tym czasie objazd dla samochodów ciężarowych będzie przebiegał przez nową przeprawę mostową, natomiast dla samochodów osobowych przez Rynek.

Dojazd do posesji oraz do ulicy Cichej będzie cały czas możliwy, jedynie na czas wykonywania robót bitumicznych będzie on uniemożliwiony maksymalnie na 8 godzin w porze dnia, poza godzinami szczytu. W obrębie skrzyżowania ruchem kierować będzie uprawniona do tego osoba.

MKS informuje o zmianach

W związku z rozpoczęciem prac na kolejnym odcinku ul. Kilińskiego swoje trasy zmienią autobusy Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Oto ważne informacje dla pasażerów:
• Linie nr 1, 2, 3, 4, 8, 11, 24 będą kursowały objazdem: Ducha Św. – Pisarka – Sienkiewicza – Mickiewicza – (…) - na ul. Pisarka nastąpi zmiana kierunku jazdy autobusów.
• Linie nr 6 i 7 będą kursowały z ul. Traugutta prosto przez ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza, z pominięciem wjazdu na ul. Pisarka.
• Linia nr 26 będzie skrócona do ul. Ducha Św. (przystanki Ducha Św. 03 i 04).
• Linia nr 48 będzie kursować objazdem: (…) - Złotniki – Kilińskiego – Ducha Św. – Pisarka – Sienkiewicza – Mickiewicza – (…).
• Linie nr 44 i 44A w soboty po godz. 16:00 będą skrócone do pętli przy ul. Obrońców Pokoju.

Przystanki Jana Pawła 01, 02 i 03, Kilińskiego ZSZ 01 i 02 oraz Kilińskiego Stadion 03 i 04 będą nieczynne.

Naprzeciwko przystanku Pisarka Orlik 03 powstanie tymczasowy przystanek dla odjazdów w kierunku ul. Sienkiewicza.

Inwestycja warta blisko milion złotych

Przypomnijmy. Remont ul. Kilińskiego zrealizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. oraz Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa za kwotę 957 567,89 zł. Obecnie prace prowadzone są na odcinku pomiędzy Rynkiem a rondem przy ul. Staszica. Te utrudnienia potrwać mają do 27 lipca.

Docelowo modernizacja ul. Kilińskiego objąć ma swoim zasięgiem odcinek od Rynku aż do skrzyżowania z al. Ducha Świętego.

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano