A A A

Obwodnica Radomyśla Wielkiego już otwarta!

02.12.2020 Kategoria: Inwestycje


We wtorek, 1 grudnia, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak wziął udział w otwarciu obwodnicy Radomyśla Wielkiego.

Ze względu na pandemię nie było uroczystego otwarcia drogi. Ograniczono się do tradycyjnego przecięcia wstęgi i poświęcenia, którego dokonał ks. Jerzy Bulsa, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.

- Ta obwodnica jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakości życia, ochrony środowiska, ale również dla rozwoju gospodarczego gminy. Otwiera bowiem nowe tereny inwestycyjne oraz pod budownictwo mieszkaniowe. To nie koniec. Rozstrzygnęliśmy właśnie przetarg na ostatni etap obwodnicy Mielca czyli drogę Piątkowiec-Rzędzianowice. Budowa tej drogi wkrótce się rozpocznie. Wtedy zobaczymy jak szybko i sprawnie można dojechać z Mielca do autostrady. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy jej powstawaniu. To nie była łatwa decyzja, bo wtedy trudno było znaleźć środki finansowe. Te inwestycje często są trudne, bo przebiegają po „nowym śladzie”, ale dzięki temu mamy dobrą, nową jakość dróg wojewódzkich – powiedział podczas otwarcia inwestycji marszałek Władysław Ortyl.

- Powstające obwodnice wokół podkarpackich miast to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To nie tylko nowa droga, którą otwieramy dzisiaj w Radomyślu, ale pozostałe inwestycje drogowe realizowane przez urząd marszałkowski. To też impuls do rozwoju gospodarczego dla regionu – powiedział poseł Fryderyk Kapinos. 

Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego kosztowała 14 mln złotych z czego prawie 10 milionów to fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Inwestorem w imieniu województwa podkarpackiego był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Drogę wybudowało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszowa. Umowę na jej wykonanie przed trzema laty podpisywał jeszcze Franciszek Kosiorowski, który niestety zmarł w styczniu br. Schedę po zmarłym ojcu przejął syn Dariusz Kosiorowski, który dziś był jednym z przecinających wstęgę, podobnie jak mieszkający na co dzień w gminie Radomyśl Wielki: radna województwa Maria Napieracz i starosta mielecki Stanisław Lonczak.

- Również jestem mieszkanką tej gminy, ale ta inwestycja otwiera nowe perspektywy nie tylko dla gminy, ale dla powiatu. Jest to droga bezpieczna, omijająca rynek radomyski, gdzie dochodziło do wielu niebezpiecznych wydarzeń, na pewno poszerza pespektywy rozwoju dla gminy. Cieszymy się z każdej nawet najmniejszej inwestycji. Za chwilę odbieramy nowy odcinek chodnika w Partyni. To wszystko dla bezpieczeństwa na drodze – powiedziała radna województwa Maria Napieracz.

- Czekaliśmy ponad 20 lat na tę drogę. Bardzo się cieszę jako mieszkaniec Radomyśla i jako starosta mielecki. Dziś oddawana jest obwodnica Radomyśla Wielkiego, niedawno otwarto nowy most. Są to inwestycje o kapitalnym znaczeniu dla rozwoju powiatu. Dziękujemy panu marszałkowi  - powiedział Stanisław Lonczak, starosta mielecki.

W podobnym tonie wypowiadał się burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński. - Po ponad 20 lat oczekiwania mamy obwodnicę. To dla mnie wielka satysfakcja z tego powodu. Droga odciąży historyczny, zabytkowy rynek, bo warunki do mieszkania w tej części miasta były tragiczne. To będzie inna jakość życia. To jest też impuls dla rozwoju gospodarczego gminy. Na pewno część osób, która przejeżdżała i zatrzymywała się w Radomyślu teraz będzie miasto omijać, ale bilans zysków i strat jest zdecydowanie na plus – podkreślił.

Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmowało budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości 3 km, zapewniającego objazd centrum Radomyśl Wielki. Obwodnica rozpoczyna się trójwlotowym rondem na ul. Piłsudskiego. Następnie droga prowadzona jest po północno-zachodniej stronie Radomyśla Wielkiego przez tereny niezurbanizowane i przecina czterowlotowym rondem ulicę Wałową (droga powiatowa nr 1174) oraz ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 1173). Obwodnica kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 984 przy ul. Firleja poprzez kolejne rondo.

- Budowa tej obwodnicy została stosunkowo sprawnie zrealizowana. Od przysłowiowego wbicia łopaty do otwarcia drogi minął niemalże rok. Takich miast, miasteczek, które w obecnej perspektywie finansowej otrzymają obwodnice, będzie w sumie 15. Jest to spora liczba jak na taki krótki okres. Radomyśl jest jednym z tych miast przez które przejeżdżają duże tzw. potoki pojazdów. Tu jest natężenie ruchu na poziomie 9-10 tysięcy samochodów na dobę czyli jedno z największych w województwie  - podkreślił Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- Rok 2020 jest dla nas bardzo trudny. Na początku zmarł mój ojciec, wieloletni prezes naszej firmy. Potem zaczęła się epidemia, która nam wszystkim utrudnia życia. Trafiliśmy na okres dużych zmian cen materiałów budowlanych. Na szczęście udało się tę inwestycję zakończyć. Liczę, że również bez przeszkód rozliczymy ją w najbliższym czasie – powiedział Dariusz Kosiorowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów z Rzeszowa.

Informacje szczegółowe:
Wartość ogółem - 14 132 748,96 zł
Dofinansowanie z UE - 9 946 407,39 zł

Tekst: podkarpackie.pl

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano