A A A

Obwodnica Mielca coraz bliżej

03.12.2020 Kategoria: Informacje


Rozstrzygnięto przetarg na ostatni etap obwodnicy Mielca czyli nowy odcinek drogi wojewódzkiej 984 z Piątkowca do Rzędzianowic. Samorządowcy z Powiatu Mieleckiego spotkali się z marszałkiem, aby omówić wspólne finansowanie wkładu własnego.

Spotkanie odbyło się dokładnie w czwartą rocznicę podpisania listu intencyjnego między samorządami województwa i powiatu mieleckiego, który określał zakres przebudowy układu drogowego w powiecie mieleckim. W liście, samorząd powiatu i poszczególne gminy deklarowały wsparcie finansowe do wkładu własnego właśnie dla odcinka z Piątkowca do Rzędzianowic. Wczoraj za pośrednictwem łączy internetowych rozmawiali na ten temat radni województwa Maria Napieracz i Jan Tarapata, starosta mielecki Stanisław Lonczak, prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński oraz wójtowie Michał Deptuła (Wadowice Górne), Sławomir Sidur (Czermin) i Józef Piątek (gm. wiejska Mielec). Wkład własny do wspomnianej inwestycji to kwota ponad 9,5 mln złotych. Wszyscy zgodnie zadeklarowali, że na miarę możliwości będą chcieli partycypować w finansowaniu wkładu własnego. Który samorząd w jakim zakresie dołoży się do tej inwestycji, zostanie ustalone podczas odrębnego spotkania między zainteresowanymi.

Wspólnie dajemy bardzo dobry przykład współpracy między samorządami. Montaż finansowy, który powstanie pozwoli zamknąć ten nowy układ drogowy wokół Mielca. Jeździmy już mostem na Wisłoce. Wczoraj oddaliśmy do użytku obwodnicę Radomyśla Wielkiego, wkrótce podpiszemy umowę na realizację drogi z Rzędzianowic do Piątkowca. To wiekowe inwestycje dla powiatu mieleckiego – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

List intencyjny podpisany w 2016 roku zakładał budowę północnej obwodnicy Mielca od Chorzelowa do Piątkowca z mostem na Wisłoce oraz powstanie wiaduktu nad torami kolejowymi, który miał połączyć ten fragment z istniejącą już obwodnicą wschodnią. Podpisali go oprócz marszałka województwa ówczesny starosta mielecki Zbigniew Tymuła, nieżyjący już prezydent Mielca Daniel Kozdęba oraz wójtowie Józef Piątek (gm. W. Mielec), Leon Getinger (Czermin) i Jerzy Kos (Wadowice).

Pierwszy etap od Chorzelowa do Rzędzianowic z przeprawą przez Wisłokę już powstał. Kwestia wiaduktu również toczy się w dobrym kierunku, bo jego budowa została włączona do inwestycji remontu linii kolejowej L25. Pozostały do realizacji odcinek Rzędzianowice – Piątkowiec jako nowy fragment drogi wojewódzkiej 984 będzie wkrótce realizowany. W Piątkowcu już rozpoczęto wycinkę drzew pod inwestycję, trwa wykup gruntów i nieruchomości przez które przebiegać będzie droga, a w najbliższych dniach Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisze umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na realizację tej inwestycji. Głównym źródłem finansowania wszystkich trzech inwestycji są Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, którego instytucją zarządzającą jest urząd marszałkowski.

Przetarg wygrało konsorcjum firm PRD Mielec (lider) oraz Remost Dębica (partner). Cała inwestycja kosztować będzie ponad 52 mln złotych z czego prace budowlane to kwota rzędu 40,7 mln zł.

ar / za UMWP

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano