A A A

O sprawach ważnych dla wszystkich powiatów

01.10.2020 Kategoria: Samorząd


Starostowie powiatów z całego kraju, włącznie ze starostą mieleckim Stanisławem Lonczakiem, debatowali podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Zgromadzenie odbyło się w dniach 29-30 września w Ossie. W warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego starostowie powiatów pochylili się m.in. nad sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Polskich za rok 2019 oraz jego założeniami programowymi na rok 2020. Pokłosiem spotkania było także wypracowanie szeregu stanowisk w sprawach ważnych dla samorządów lokalnych.

W obronie kondycji finansowej samorządów

Jedno z ważniejszych stanowisk dotyczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem Związku obecnie obowiązujące zasady finansowania działalności JST są nieadekwatne do zakresu zadań, jakimi zajmują się powiaty i rzeczywistości prawnej, w jakiej przyszło im funkcjonować.

W stanowisku powołano się na trudności, jakie samorządy napotkały w swoich budżetach w związku z pandemią koronawirusa. To na nich spoczęła odpowiedzialność za realizację przedsięwzięć dostosowujących funkcjonowanie wielu instytucji do obostrzeń sanitarnych i nowych realiów. Działania te z kolei w znacznym stopniu przyczyniły się do obciążenia budżetów nieplanowanymi wcześniej wydatkami.

I choć w polepszeniu sytuacji finansowej powiatów pomóc mogą środki przekazane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ZPP zauważył w swoim stanowisku, że „nawet najlepszy mechanizm konkursowego wsparcia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ma charakter czysto interwencyjny”, a „sprawne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego wymaga zapewnienia im odpowiedniego poziomu dochodów własnych”. Dlatego też zwieńczeniem stanowiska ZPP jest apel o  „systemowe i trwałe uzdrowienie sytuacji finansowej JST poprzez podjęcie kompleksowych prac legislacyjnych nad nowym systemem dochodów JST”.

Problemy powiatowych szpitali

„To, czego powiaty oczekują w obecnej sytuacji to przede wszystkim zmniejszenie poziomu wykonania ryczałtu w okresie rozliczeniowym z wymaganego obecnie minimalnego poziomu 98% do 70%” - to podstawowe założenie kolejnego już stanowiska w sprawie szpitali powiatowych. Jego podjęcie wynika ze specyficznej sytuacji placówek w czasie trwania pandemii koronawirusa. Trudności z wypełnieniem świadczeń wynikają m.in. z konieczności odwoływania zabiegów planowych czy wyłączania bądź ograniczania pracy całych oddziałów. „Niezależnie od zapowiedzi, że okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do końca czerwca 2021 r. zwracamy uwagę, że większość podmiotów nie będzie w stanie nadrobić „strat” w poziomie wykonania świadczeń jakie powstały w związku z ograniczeniem funkcjonowania szpitali” – podkreślono w stanowisku.

Przedstawiciele ZPP zwrócili się także z prośbą o wydłużenie okresu obowiązywania aktualnego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia (aktualny okres obowiązywania to 30 czerwiec 2021 r.).  „W obecnej sytuacji epidemicznej oraz braku wiarygodnych prognoz w zakresie rozwoju albo wygaszania się epidemii, ostatnim co jest potrzebne to wprowadzanie stanu niepewności w zakresie finansowania szpitali będących obecnie w sieci” – zapisano w stanowisku, zwracając się jednocześnie z prośbą o ustalenie podczas prac nad nowym modelem sieci szpitali m.in. wzajemnych relacji pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, a szpitalami.

Słów kilka o edukacji

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego ZPP wystosowali także stanowiska w sprawie ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty oraz związane z nim stanowisko w sprawie edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą.

„Aktualna sytuacja uwydatniła zasadnicze trudności związane z finansowaniem oświaty. Dysonans pomiędzy nakładami samorządów powiatowych na edukację, a wysokością części oświatowej subwencji ogólnej jest faktem. Dodatkowo aktualne przepisy prawa nakładają obowiązek finansowania oświaty z dochodów własnych samorządów, które po pierwsze w związku z pandemią uległy uszczupleniu, a po drugie – o czym nie można zapominać – służą realizacji także szeregu innych zadań własnych przypisanych powiatom. W związku z powyższym uzasadnione są głosy dotyczące konieczności wygospodarowania w budżecie państwa wyższych środków na część oświatową subwencji ogólnej.  Jednakże w tym zakresie jawi się jeszcze jedna istotna kwestia, mająca zasadnicze znaczenie w kontekście rozmów o finansowaniu oświaty i przyjmowaniu ewentualnych modeli tego finansowania. Punktem wyjścia powinno być bowiem ustalenie, w jakim kierunku będzie zmierzała polityka oświatowa oraz jednoznaczne podkreślenie, że edukacja publiczna jest zadaniem własnym samorządów tj. wykonywanym we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w sposób samodzielny” – czytamy w wypracowanym stanowisku.

Rozwój cyfrowy to priorytet

Współpraca m.in. w zakresie wprowadzania do szkół nowoczesnej dydaktyki cyfrowej oraz zapewnienia placówkom szkolnym wewnętrznej, bezpiecznej infrastruktury cyfrowej to założenie kolejnego ze stanowisk, dotyczącego współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług. ZPP położył w nim nacisk na istotę współpracy rządu z samorządami, która prowadzona ma być m.in. w ramach Dekalogu Wyzwań Cyfrowych na lata 2020-2023. Wśród najważniejszych cyfrowych wyzwań stojących przed samorządami wymieniono też m.in. standaryzację i upowszechnienie cyfrowych usług publicznych, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych administracji samorządowej, wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez zaangażowanie samorządów lokalnych w wiarygodną i aktualną diagnozę „białych plam” na mapie dostępu oraz zapewnienie przez nie ułatwienia dla inwestorów czy upowszechnienie systemów zarządzania przepływem pracy (dokumentami elektronicznymi) w urzędach samorządów lokalnych i ich jednostkach organizacyjnych.

Podczas zgromadzenia wypracowano także stanowiska w sprawie roli powiatów w zapewnieniu mobilności, wynagrodzeń w sektorze samorządowym oraz terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych.

Pełna treść stanowisk dostępna jest na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich pod adresem: https://www.zpp.pl/artykul/1886-stanowiska-xxvi-zgromadzenia-ogolnego-zpp

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano