O e-usługach na wizji

11.01.2019 Kategoria: Samorząd


Dziś w programie "Południe z TVP3 Rzeszów" rozmawialiśmy o e-usługach wprowadzonych w starostwie oraz podległych mu jednostkach. Jak skorzystać z tego wygodnego narzędzia?

Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca to nowoczesna i intuicyjna platforma. Kilka kliknięć wystarczy, by wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go do urzędu, rozpoczynając tym samym bieg sprawy. Żadnych wizyt w urzędzie, żadnego oczekiwania w kolejce, żadnych stosów dokumentów – wszystko to zamieniamy na dogodne dla Was miejsce i sprawną e-obsługę wymagającą jedynie Waszego laptopa, tabletu czy smartfona z dostępem do Internetu.

Z Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca można skorzystać pod adresem internetowym: ebom.powiat-mielecki.pl. Już dziś dostępne są tam e-usługi dotyczące działalności jednostek podległych starostwu tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Poniżej prezentujemy zakresy e-usług, jakie sprawnie załatwicie online:

E-usługi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu:
• Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
• Wydanie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
• Wydanie decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie drogi
• Zezwolenia na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
• Uzgodnienie lokalizacji umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
• Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu, włączenia ulicy, budowy lub przebudowy drogi

E-usługi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu:
• Oświadczenie o miejscu zamieszkania
• Wniosek o udostępnienie sprzętu
• Wniosek osoby niepełnosprawne o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
• Wniosek o wypożyczenie sprzętu
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb udostępnienia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

WAŻNE! Do skorzystania z e-usług niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego – bezpłatnego narzędzia do potwierdzania tożsamości w Internecie oraz składania Podpisu Zaufanego. 

Przypominamy, że nowoczesne e-usługi oferowane przez Powiat Mielecki zapewniają także szereg ułatwień dla klientów Starostwa Powiatowego w Mielcu. To:
• e-kolejka http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/ umożliwiająca rejestrację do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym na konkretny dzień i godzinę
• e-nieodpłatna pomoc prawna https://powiat-mielecki.pl/bezplatna-pomoc-prawna dająca zalogowanym użytkownikom możliwość zapisania się na bezpłatną poradę prawną w określonym dniu
• e-rada dla mieszkańca http://e-rada.powiat-mielecki.pl/ oferująca szczegółowy kalendarz posiedzeń, obrad i komisji Rady oraz Zarządu Powiatu Mieleckiego dla wszystkich mieszkańców chcących uczestniczyć w pracach organów władzy samorządowej
• e-transmisja z obrad Rady Powiatu Mieleckiego https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji służąca śledzeniu na żywo poszczególnych sesji Rady Powiatu Mieleckiego

E-usługi w Powiecie Mieleckim zostały wdrożone w ramach projektu: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano