Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Nowy sprzęt w Pracowni EEG!

16.11.2023 Kategoria: Informacje


Bez aparatu EEG badanie pracy mózgu w procesie diagnozowania np. padaczek czy napadów rzekomo padaczkowych, a także śledzenie wyników leczenia byłoby niemożliwe, tak jak często wykrycie przyczyny zaburzeń snu czy zachowania i np. omdleń. Badanie EEG prowadzone jest i przy innych dolegliwościach układu nerwowego np. w bólach głowy, po urazach.

- Niestety sprzęt użytkowany w naszej Pracowni EEG był już wysłużony i zawodny, psuł się coraz częściej. Zdecydowaliśmy się kupić fabrycznie nowy, ale to nie są tanie urządzenia. W tym przypadku trzeba było wydać ok. 160 tys. zł. - przyznaje Paweł Pazdan, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. - Ale udało nam się wygospodarować znaczącą kwotę, a dodatkowo uzyskaliśmy wsparcie z zewnątrz - dodaje.

Ważnym elementem zestawu do badania EEG są czepki. - Te, którymi dotąd dysponowała pracownia były niewygodne, niestabilne, każdą elektrodę trzeba było przymocowywać osobno. Nowe czepki mają elektrody wmontowane w specjalny czepek, który można łatwo założyć np. na główkę małego dziecka. Ogromnie to ułatwia badanie maluchów. Dla nich samych to o wiele bardziej komfortowe, ale także personelowi pracuje się sprawniej, zresztą także z dorosłymi - wyjaśnia Lucyna Tabor, st. technik elektroradiologii. - Co prawda badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne, ale jednak niektórzy dorośli mimo to odczuwają początkowo stres, mają obawy, pytają czy te elektrody mogą oddziaływać na pracę mózgu. Tak nie jest, ale nie da się ukryć, że im sprzęt nowocześniejszy, wygodniejszy, tym w pacjencie mniej obaw - dodaje Ewa Dowhanycz-Kołek, technik EEG.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się kupić aparat EEG nowej generacji, a przyszedł w momencie, gdy stary już zupełnie odmówił posłuszeństwa i Pracownia poinformowała, że nie będzie już możliwości wykonania nim prawidłowych badań. Tym bardziej doceniam pomoc Fundacji Prometeo z prezes Katarzyną Cygan na czele, która wspomogła nas kwotą 40 tys. zł., dzięki czemu mogliśmy dokonać zakupu o wiele szybciej - mówi Paweł Pazdan. Radosław Swół, prezes Euro-Eko, jeden z fundatorów, podkreślił, jak ważne jest to, że część zysków z lokalnej firmy można przekazać na rzecz pacjentów mieleckiego szpitala.

- Sami tu mieszkamy, dlatego szczególnie ważne jest dla nas, by tutejszy szpital miał sprzęt wysokiej klasy. Oczywiście każdy ma nadzieję, że nie będzie on służył jemu samemu czy rodzinie, ale życie rządzi się swoimi prawami i jeśli już trzeba z niego skorzystać jako pacjent, to ważne, by był niezawodny - powiedział Radosław Swół.

inf: Aneta Dyka Urbańska
ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano