Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Nowy sprzęt już służy ratownikom

29.12.2021 Kategoria: Informacje


Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazał Szkole Ratownictwa Medycznego działającej przy mieleckim pogotowiu dotację celową wysokości 100 tys. złotych. Dzięki wsparciu, do pogotowia trafiły wysokiej klasy manekiny medyczne i innego typu sprzęt ćwiczeniowy.

Tuż po przybyciu sprzętu do siedziby Szkoły Ratownictwa Medycznego odbyły się dwa pierwsze kursy dotyczące zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych. W szkoleniu wzięli udział ratownicy z mieleckiej stacji.

- Oczywiście wiedza instruktorów oraz ich zdolności do jej jasnego przekazywania są kluczowe, ale bardzo ważną częścią każdego szkolenia są ćwiczenia, praktyka. Dzięki wsparciu Powiatu Mieleckiego, Szkoła Ratownictwa miała szansę wyposażyć się w takie pomoce dydaktyczne, które pozwalają przeprowadzić już na najwyższym poziomie tak szkolenia z zakresu podstawowej pierwszej pomocy, jak i bardzo zaawansowane kursy dla osób z wykształceniem medycznym – zapewnia dr n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor Pogotowia. Dodaje, że im lepiej wykszatłceni ratownicy w Mielcu i regionie – bo oferta szkoleniowa Szkoły Ratownictwa będzie skierowana również do ratowników z zewnątrz - tym wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Ratownicy medyczni kształcą się ustawicznie, zdobywając punkty szkoleniowe konieczne do utrzymania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. – Im lepszy, bardziej realistyczny jest sprzęt szkoleniowy, tym łatwiej jest ćwiczyć w taki sposób, aby umiejętności były potem użyteczne w pracy z pacjentem. Nowoczesne manekiny przypominają budową i właściwościami ludzkie ciało, reagują podobnie jak ono dzięki zastosowaniu zaawansowanej elektroniki. Ratownik czy nawet osoba niemedyczna ucząca się pierwszej pomocy, uczestniczy w sytuacji bardzo przypominającej wyzwania przedmedyczne lub medyczne, z którymi może się zetknąć w rzeczywistości. To duża wartość – mówi rat. med. Mateusz Wszół, kierujący Szkołą. Zapowiada, że teraz, gdy Pogotowie zyskało świetny sprzęt w dużej ilości, wachlarz możliwości Szkoły znacznie się poszerzy, a dotacja zostanie spożytkowana w najwyższym stopniu. - Dziękujemy za nią serdecznie samorządowi Powiatu Mieleckiego - podkreśla Grzegorz Gałuszka.

Przypomnijmy, że uchwałę dotyczącą wsparcia dla szkoły ratownictwa Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął 12 października br.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano