Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

NASZ PATRONAT I Mielecki Konkurs Piosenki Ludowej

02.05.2022 Kategoria: Patronat


Na Ludowo-Zespołowo to nazwa I Mieleckiego Konkursu Piosenki Ludowej, który odbył się pod Patronatem Honorowym Starosty Powiat Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Celem konkursu była popularyzacja polskiej piosenki ludowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także włączanie młodego pokolenia w popularyzowanie kultury ludowej. Nagrody dla laureatów wręczyli Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego oraz Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta Mielca.  Jury po przesłuchaniu 27 prezentacji w 4 kategoriach konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I KATEGORIA – 5-10 lat (wokaliści)

I miejsce. Gabriela Śliwa - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych
II miejsce. Oliwia Jachyra - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu im. Tadeusza Kościuszki
III miejsce. Zuzanna Nowak - Przedszkole Miejskie nr 2 w Mielcu
III miejsce. Filip Jachyra - Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Mielcu im. Grzegorza Lato

Wyróżnienia:

Jan Babiec - Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu
Barbara Wójcicka (solo) + Jagoda Gacek, Emilia Naprawa (skrzypce) - Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
Amelia Truniarz - Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu

II KATEGORIA – 11-17 lat (wokaliści)

I miejsce. Julia Kurnal - Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie
II miejsce. Maria Misiaszek - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
II miejsce. Zuzanna Kusibab - Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu
III miejsce. Julia Tomaszewska - Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II

Wyróżnienia:

Gabriela Nycek - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych
Aleksandra Madera - Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu
Gabriela Paterak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie

III KATEGORIA – 18-25+ lat (wokaliści)

I miejsce. Lucyna Korzeń - Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
II miejsce. Maria Mazur - Gminny Ośrodek Kultury w Borowej

IV KATEGORIA - duety

I miejsce. Patrycja Sztuka i Krzysztof Jagusiak - Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
II miejsce. Gabriela Madej i Bartłomiej Kopacz - Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu
II miejsce. Anna Struzik i Włodzimierz Klich - Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
III miejsce. Emilia Winiarz i Krystian Wójtowicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu im. Tadeusza Kościuszki
III miejsce. Natalia Bystrek i Arkadiusz Bargiel - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu

Wyróżnienia:

Natalia Trzpis i Krystian Smoleń - Społeczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych
Maja Zielińska i Filip Kurmaniak - Szkoła Podstawowa w Chorzelowie im. Mikołaja Kopernika
Aleksander Ficek, Kamila Zaręba, Oliwia Kasza, Maja Garbarz - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Gabriela Ciemięga, Gabriela Białek, Kinga Budak, Sylwia Pazdro, Weronika Nieć - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie
Oliwia Frąc, Julia Kośmider, Magdalena Mietelska, Jakub Kaczkowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkach
Elżbieta Skopińska i Stanisław Bielawa - Gminny Ośrodek Kultury w Borowej

Organizatorem konkursu było Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu.

Tekst: ar
Foto: Hej Mielec. Kacper Strykowski

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano