A A A

Najlepsze życzenia dla nauczycieli!

14.10.2020 Kategoria: Edukacja


ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla pedagogów, na specjalnie przygotowanym filmie, przekazał wicestarosta mielecki Andrzej Bryła.

- W tym roku święto przypadło w szczególnym czasie. To bardziej czas refleksji nad podjętymi działaniami, niż czas świętowania – ze względu na szerzącą się w zawrotnym tempie pandemię koronawirusa. Ten okres od marca br. wymagał od Was wiele trudu, zaangażowania i asertywności, za które w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego serdecznie dziękuję – podkreślił wicestarosta Andrzej Bryła.Jak dodał, mimo trudów spowodowanych pandemią, miniony rok obfitował w sukcesy uczniów. – To dzięki Waszej wytężonej pracy zdobywali laury na konkursach przedmiotowych, olimpiadach tematycznych czy wysokie wyniki egzaminów – dodał Andrzej Bryła zwracając się do świętujących dziś pedagogów.

Słowa szczególnego uznania skierował do grona szesnastu nauczycieli, którzy uhonorowani zostali nagrodą przyznaną przez Starostę Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka oraz Zarząd Powiatu Mieleckiego. To pedagodzy wytypowani przez rady pedagogiczne, rady rodziców oraz związki zawodowe, którzy osiągnęli w tym roku szczególne wyniki nauczania i mogą pochwalić się licznymi sukcesami swoich podopiecznych.

Nagrody otrzymali:
- Bożena Charlak – PZPSW
- Ewa Chajdaś – I LO
- Janusz Ingram – I LO
- Monika Cisło – I LO
- Jolanta Skowron-Piasecka – PPP
- Lucjan Gołębiowski – ZSB
- Małgorzata Kamuda – ZSE
- Małgorzata Ciejka – II LO
- Małgorzata Rybińska – PZPSW
- Małgorzata Weryńska – ZST
- Marzanna Mazur-Witek – ZS
- Monika Cisło – I LO
- Paweł Skowron – ZST
- Stanisław Rajda – ZST
- Tomasz Borowiec – CKPiDN
- Konrad Słupski – CKPiDN
- Sylwester Paterek – CKPiDN

- Na ręce całej tej szesnastki nagrodzonych, a za ich pośrednictwem na ręce całego grona pedagogicznego szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: cierpliwości w dalszym nauczaniu oraz najważniejszego dziś zdrowia – przekazał w końcowym fragmencie filmu wicestarosta Andrzej Bryła.

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano