Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Najlepsi sportowcy zostaną nagrodzeni

17.01.2020 Kategoria: Patronat


Data: 24.01.2020.24.01.2020
Miejsce wydarzenia: Karczma Polska, Mielec
Godzina: 19:00 - 21:00
Już 24 stycznia odbędzie się finał kolejnego plebiscytu wyłaniającego Sportowca Roku Tygodnika Regionalnego Korso. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Tradycyjna Gala Sportu Mieleckiego zostanie zorganizowana w Mielcu już po raz 25. Podczas spotkania zwycięskie laury odbierze dziesiątka wyróżniających się sportowców związanych z naszym regionem. Wyrazy uznania i nagrody odbiorą także: najlepszy trener, trener-wychowawca oraz talent, który wyjątkowo błysnął w 2019 roku.  Zwycięzcy poszczególnych kategorii wyłonieni zostaną na podstawie zakończonego 9 stycznia głosowania czytelników „Korso” oraz wskazań kapituły konkursowej.

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczak.

Nominowani:

Sportowiec Roku:
Rafał Augustyn (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Paulina Buziak-Śmiatacz (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Bartosz Kaźmierski (modelarstwo, MAUT „Leonardo”)
Jerzy Krakowski (nordic walking, PTG „Sokół 1893”)
Piotr Krępa (piłka ręczna, SPR Stal Mielec)
Dawid Książnicki (pływanie, IKAR Mielec)
Wojciech Koszelski (modelarstwo, MUAT „Leonardo”)
Krystian Kopeć (boks, Iryda Mielec)
Łukasz Leś (brazylijskie jiu-jitsu, Team Sukata Poland)
Wiktoria Malec (pływanie, IKAR Mielec)
Łukasz Midura (salsa, Artemis Mielec)
Dominika Mikołajewska (siatkówka, SPS Stal Mielec)
Tomasz Mochocki (piłka ręczna, SPR Stal Mielec)
Natalia Murdza (siatkówka, SPS Stal Mielec)
Bartosz Nowak (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Inez Pfeifer – Jucha (siatkówka, SPS Stal Mielec)
Kamil Piecuch (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Dawid Piłat (rzut młotem, LKS Stal Mielec)
Wiktoria Raś (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Tomasz Skowron (futsal, KF Stal Mielec)
Jacek Szwedo (tenis stołowy, MKTS Mielec)
Grzegorz Tomasiewicz (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Piotr Urban (szermierka, Gryf Mielec)
Paweł Wilk (piłka ręczna, SPR Stal Mielec)
Dawid Zaskalski (szachy, TG Sokół Mielec)
Katarzyna Zdziebło (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Tadeusz Chmielowiec (brydż sportowy, Hotel Polski Mielec)
Józef Turecki (brydż sportowy, Hotel Polski Mielec)

Trener Roku:
Krzysztof Augustyn (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Marcin Basiak (piłka ręczna, SPR Stal Mielec)
Grzegorz Goryczka (modelarstwo, MAUT „Leonardo”)
Marzena Kulig (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Lesław Lechociński (szermierka, Gryf Mielec)
Zbigniew Magda (karate, TG Sokół Mielec)
Roman Murdza (siatkówka, SPS Stal Mielec)
Damian Skiba (piłka nożna, PGE Stal Mielec)

Trener Wychowawca Młodzieży:
Grzegorz Cibicki (siatkówka, SPS Stal Mielec)
Ryszard Jakubowski (rzut młotem, LKS Stal Mielec)
Maciej Serafiński (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Tomasz Sondej (piłka ręczna, SPR Stal Mielec)
Dariusz Szady (piłka nożna, trener AP Piłkarskie Nadzieje Mielec)
Bogusław Omiotek (pływanie, IKAR Mielec)
Tomasz Torba (lekkoatletyka, LKS Stal Mielec)
Bogusław Wyparło (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Kamil Zaskalski (piłka nożna, SMS Mielec)
Zbigniew Żola (szermierka, PTG „Sokół 1893”)

Talent Roku:
Bartosz Bajorek (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Maria Ciszczoń (szermierka, PTG „Sokół 1893”)
Hanna Drozdowska (szermierka, PTG „Sokół 1893”)
Maria Duszkiewicz (rzut młotem, LKS Stal Mielec)
Martyna Gaweł (lekkoatletyka, LKS Stal Mielec)
Martyna Gorzkiewicz (siatkówka, SPS Stal Mielec)
Cristian Ielo (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Michał Kozioł (piłka ręczna, SPR Stal Mielec)
Julita Małaszewicz (chód sportowy, LKS Stal Mielec)
Kacper Misiak (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Emilia Skóra (karate, TG Sokół Mielec)
Bartosz Sobczyk (piłka nożna, PGE Stal Mielec)
Julia Szady (rzut młotem, LKS Stal Mielec)
Maja Tchórzewska (pływanie, IKAR Mielec)
Emil Ziobroń (piłka nożna, AP Piłkarskie Nadzieje Mielec)

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano