A A A

Najlepsi sportowcy otrzymają stypendia

29.07.2020 Kategoria: Sport


Zarząd Powiatu Mieleckiego przyznał stypendia dla najlepszych sportowców z powiatu mieleckiego. Wsparcie udzielane jest corocznie najlepszym zawodnikom z różnych klubów sportowych z terenu powiatu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w swoich dyscyplinach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 25 czerwca zdecydował o przyznaniu stypendiów sportowych dla 13 zawodników. Dostawać oni będą przez najbliższe pięć miesięcy czyli od 01.08.2020 do 31.12.2020 r. stypendium w wysokości 230 PLN miesięcznie.

Wśród wyróżnionych sportowców znaleźli się miedzy innymi przedstawiciele takich dyscyplin jak modelarstwo lotnicze i kosmiczne, szermierka czy lekkoatletyka.

Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki, komentując listę przyznanych stypendiów podkreślił, że to bardzo ważne aby lokalny samorząd wspierał młodych uzdolnionych sportowców. - Dzięki takiemu wsparciu możliwe, że kiedyś – w przyszłości – doczekamy się sportowca światowego formatu - dodał.

W ocenie starosty ważnym jest również, aby wspierać również dyscypliny niszowe, mniej postrzegane przez media, a w których już teraz mieleccy sportowcy są elitą światową w swojej dyscyplinie, np. modelarstwie. 
Poniżej prezentujemy pełna listę sportowców, którym przyznane zostały stypendia:

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

Nazwa organizacji zgłaszającej

Dyscyplina

1.       

Dawid Książnicki

Międzyszkolny Klub Sportowy IKAR MIELEC

Pływanie

2.       

Wojciech Koszelski

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO

Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

3.       

Mateusz Czerkies

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO

Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

4.       

Jakub Kukiełka

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO

Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

5.       

Eryk Halaburda

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO

Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

6.       

Andrzej Rusinowski

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO

Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

7.       

Kacper Krempa

Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO

Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

8.       

Piotr Urban

Mielecki Klub Sportowy GRYF MIELEC

Szermierka – szpada

9.       

Alicja Struzik

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Lekkoatletyka

10.   

Katarzyna Zdziebło

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Lekkoatletyka

11.   

Dawid Piłat

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Lekkoatletyka

12.   

Kamil Piecuch

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Lekkoatletyka

13.   

Kamil Wąż

Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC

Lekkoatletyka

 

ms

 

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano