Modelarze z Mielca odnoszą kolejne sukcesy

23.07.2018 Kategoria: Sport


Modelarze Eryk Halaburda i Mateusz Czerkies z Mielca, a także Adam Koszałka z Krakowa zostali drużynowymi Wicemistrzami Europy podczas Mistrzostw Europy Szybowców Zdalnie Sterowanych F3K w Martinie (Słowacja). Eryk oraz Mateusz trenują w Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

W kategorii F3K biorą udział modele szybowców wyrzucanych z ręki. Współczesne modele wykonane są w całości z włókien węglowych i kevlarowych. Niestety, pogoda często psuła szyki organizatorom. Zawodnicy rozgrywali określone zadania, które musieli wykonać wyrzucając model z ręki jak najwyżej. Udało się rozegrać 15 z 18 zadań. Przykładowo tzw. big lader polega na lotach trwających dokładnie 1, 1,5, 2, 2,5 oraz 3 minuty , a na całe zadanie jest 10 minut. Niestety, na początku zawodów Polaków znacząco wyprzedzili Chorwaci i naszym zawodnikom pozostała walka o srebrny medal, którą toczyli z Niemcami od pierwszego do ostatniego zadania.

- Do Mistrzostw Europy każdy zawodnik miał prawo wystawić trzy modele. Koszt wyczynowego modelu tej klasy to około 4500 zł. Koszt jednego modelu dla każdego zawodnika współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Drugi model współfinansowali rodzice, a na trzeci zawodnicy oszczędzali ze stypendiów otrzymanych od Prezydenta Miasta Mielca i od Starosty Powiatu Mieleckiego. W elektronikę modele pomogły uzbroić niezawodne Polskie Zakłady Lotnicze i Firma EUROTECH. – powiedział Grzegorz Goryczka, trener modelarzy - Ten sukces to również olbrzymia zasługa dyrektora CKPiDN w Mielcu Zdzisława Nowakowskiego, który zawsze pomaga realizować lotnicze i kosmiczne projekty mieleckiej młodzieży. – dodał Goryczka.

Zawodnicy debiutujący w tej kategorii modeli odwdzięczyli się wszystkim zdobywając tytuł Drużynowych Wicemistrzów Europy w kategorii Juniorów.
Eryk jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, natomiast Mateusz – Gimnazjum numer 2 w Mielcu. Obaj uczęszczają na zajęcia w MAUT „Leonardo” i na przełomie lipca i sierpnia wezmą udział w Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych we Włocławku.

- Tą kategorią modeli zajmujemy się od dwóch lat. Podczas Mistrzostw Polski, które w tym roku odbyły się w połowie czerwca w Warszawie mieleccy modelarze wywalczyli złoty i brązowy medal. To był niezły prognostyk przed Mistrzostwami Europy. - powiedział trener Grzegorz Goryczka.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano