Młodzi w Akcji – "Wiwat Niepodległość"

08.02.2019 Kategoria: Informacje


W styczniu 2019 roku nastąpiło sfinalizowanie udziału ZS w projekcie CEO Młodzi w Akcji – Wiwat Niepodległość. Prace związane z projektem trwały od października 2018 do stycznia 2019 roku i powiązane były z uroczystymi obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Młodzież Elektryka zaangażowała w szereg działań związanych z jego realizacją. Miały one odpowiedzieć na nurtujące młode pokolenie pytania: jak udało się odbudować Polskę, co dla nas znaczy suwerenność, jakie wartości ważne były dla rodziców czy dziadków, a jakie są ważne dla nas ?

W dniu 5 października 2018 roku w Krakowie odbyło się spotkanie szkoleniowe poprowadzone przez liderów CEO z Warszawy, udział wzięła w nim koordynatorka projektu Marzanna Mazur-Witek. Efektem spotkania było stworzenie przez uczniów ZS projektu dwudziestu biogramów osób związanych ze szkołą i środowiskiem mieleckim pod hasłem - Bohaterowie naszej codzienności.

Projekt przybrał niecodzienną formę biało-czerwonego drzewa (wyciętego laserowo dzięki uprzejmości pana Artura Bodziony w CKP w Mielcu), na którym pojawiły się kody QR skrywające niezwykłe biografie ludzkie opracowane przez młodzież ZS przy pomocy nauczycielek: Marzanny Mazur-Witek, Haliny Bednarz i Lucyny Maryniak.

Są wśród nich postacie: Zdzisławy Bytnar, matki Jana Bytnara „Rudego”, która pochodziła z Kolbuszowej, uczyła się w Mielcu, w obecnym budynku ZS, gdzie bohaterka uzyskała maturę, w czasie okupacji mieszkała w Warszawie, angażując się w działalność Szarych Szeregów i AK. Kolejnymi postaciami są, mocno związani ze środowiskiem mieleckim, bracia Działowscy – współorganizatorzy Areoklubu Mieleckiego, Jan Maj – autor wspomnień z Syberii, Jan Frask – żołnierz II wojny światowej. Wszystkie biografie (a jest ich 20) dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz pod wspomnianymi wyżej kodami QR.

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w dniu 14 grudnia 2018 roku uruchomiło także platformę, na której odbył się wirtualny festiwal. Szkoły biorące udział w projekcie Młodzi w Akcji - Wiwat Niepodległość mogły zgłosić swój udział w wydarzeniu. Wśród 148 zespołów z całej Polski znalazły się dwa reprezentujące Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Pierwszy - pod nazwą Dolina lotnicza - składał się z uczniów klasy 2c: Karola Wypaska, Piotra Ofiary, Szymona Posłusznego, Huberta Kobylarza, Szymona Jezuita i Jakuba Głaza. Drugi zespół Galicjanki reprezentowały uczennice klasy 3a: Laura Michoń i Wiktoria Bartkowicz oraz uczennice klasy 2d: Natalia Tylutka, Kinga Turosz, Wiktoria Sanecka i Dominika Pipała. Po zalogowaniu do strony festiwalowej zespoły zamieszczały odpowiedzi online. Wśród pytań były zadania dotyczące historii, a także patriotycznych utworów muzycznych, które były ważne dla trzech pokoleń Polaków. Pojawiły się również zadania interaktywne, uczniowie musieli przygotować filmowy przekaz dla następnych pokoleń na zasadzie kapsuły czasu. Młodzież zaprezentowała również graficzne informacje o problemach “małych ojczyzn”. Wśród nagrodzonych zespołów znalazł się jeden z Zespołu Szkół w Mielcu, udało się to Galicjankom.

Ideą projektu było zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, znającego historię Polski, ale również doskonale orientującego się w historii i tradycji lokalnej „małej ojczyzny”, tworzenie mostów pokoleniowych, które pozwolą młodym ludziom zrozumieć wybory starszych.
Koordynatorkami projektu były: Marzanna Mazur-Witek, Halina Bednarz i Lucyna Maryniak.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano