Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Mikroskop z "górnej półki" w mieleckim szpitalu

08.09.2023 Kategoria: Informacje


Dziś (8 września) swoją pracę na Oddziale Neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Mielcu rozpoczął mikroskop operacyjny.


- Po przetargu okazało się, że uda nam się go kupić za ponad 1 300 000 zł, z czego ponad milion zł. pochodził z rezerwy Premiera rządu RP, natomiast 263 000 zł to wkład własny. Stanowił on więc niemałą kwotę, której nie udałoby się w Szpitalu zabezpieczyć, gdyby nie pomoc Starostwa Powiatowego w Mielcu - nie krył Paweł Pazdan, dyrektor Szpitala, na dzisiejszej konferencji prasowej. - Dziękuję za wielkie zaangażowanie posłowi Fryderykowi Kapinosowi oraz za doskonałą współpracę, na ręce Pana Wicestarosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Bryły oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego Marka Paprockiego, dla władz samorządowych, które jednogłośnie zgodziły się wspomóc szpital.

20230908_093601.jpg


- Nasz oddział jest jednym z kluczowych w Szpitalu, prowadzimy działalność ponadwojewódzką, mamy pacjentów z bardzo dużej części Polski. Przeprowadzamy operacje mózgu oraz kręgosłupa i praktycznie przy każdej z nich taki mikroskop znajduje zastosowanie. Nasz stary mikroskop ma już 20 lat, a ten to zupełnie inna klasa sprzętu. Z jego pomocą może operować jeden lekarz, ale także zespół dwóch lub trzech. Można go połączyć z nawigacją, jest zresztą bardzo wiele nowoczesnych możliwości jego maksymalnego wykorzystania w naszej codziennej pracy - zaznaczył lekarz Wacław Pokrywka, ordynator Oddziału Neurochirurgii.

Poseł Fryderyk Kapinos przyznał, że mielecki szpital ma swoją renomę, dzięki której jemu, jako posłowi pracującemu w Komisji Zdrowia, udało się przekonać Premiera Mateusza Morawieckiego, iż ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla bardzo wielu pacjentów nie tylko w naszym regionie, ale także w całej Polsce. - Bardzo cenię pana ordynatora Wacława Pokrywkę i po rozmowie z nim byłem pewien, że ten tak wysokiej klasy sprzęt będzie tu w pełni zagospodarowany - dodał Poseł.


- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że szpital jest naszym wspólnym dobrem, jesteśmy bardzo skoncentrowani na bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców tego dużego powiatu i okolic. To z tego wynikał fakt, iż władze powiatu jednomyślnie zdecydowały o wygospodarowaniu niemałej kwoty na wkład własny do tej inwestycji - podkreślił wicestarosta Andrzej Bryła.

źródło: Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano