A A A

Mieleckie pogotowie częścią konsorcjum

13.01.2021 Kategoria: Informacje


Mieleckie pogotowie stało się częścią podkarpackiego konsorcjum i objęło funkcję lidera powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i stalowowolskiego.

W skład konsorcjum, oprócz pogotowia z Mielca, wchodzą też: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, lider Konsorcjum, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie oraz Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku.

Mielec jest liderem Podkonsorcjum obejmującego działaniem teren powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i stalowowolskiego.

Udział w podpisaniu umowy na konsorcjum wziął dyrektor pogotowia Grzegorz Gałuszka oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego: starosta Stanisław Lonczak oraz wicestarosta Andrzej Bryła. 

Oto, jak komentowali inicjatywę:

Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak:
- Zarząd Powiatu Mieleckiego pozytywnie ocenia podpisanie umowy na konsorcjum, gdyż daje to pewność, że nasze pogotowie, jako lider podkonsocjum tej części województwa, będzie realizowało usługi ratownictwa medycznego w nowym systemie. Jako starosta mielecki dziękuję Panu dyrektorowi za ogrom pracy włożonej w organizację konsorcjum. Było to przedsięwzięcie skomplikowane pod względem formalno-prawnym, ale też wymagało wielu uzgodnień, wielu wyjazdów. Powstała potężna "firma" liczcąca 800 osób, w tym ratowników i lekarzy; duży park karetek. Cieszę się, że jesteśmy w tej grupie. Mam nadzieję, że przełoży się to na finanse, jakie będą towarzyszyć realizacji tego zadania. Z pewnością będzie to kolejny krok w kierunku rozwoju naszego mieleckiego pogotowia.

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła: 
- Dla mnie, jako Członka Zarządu Mieleckiego odpowiedzialnego za ratownictwo medyczne na terenie powiatu, jest to wielki dzień. Od samego początku uczestniczyłem w procesie reformowania ratownictwa w Polsce. Wspólnie z dyrektorem Pawłem Pazdanem tworzyliśmy umowę konsorcjum na terenie pięciu powiatów, dla których Mielec miał dyspozytornię. Następnie, z dyrektor Marią Napieracz, wdrażaliśmy to konsorcjum z sukcesem w życie, a w tej chwili, po rocznej pracy z dyrektorem Grzegorzem Gałuszką, finalizujemy duże przedsięwzięcie, jakim jest wejście do konsorcjum wspólnie Rzeszowem, Krosnem, Przemyślem i Sanokiem. Pokazuje to dobry kierunek zmian w ratownictwie medycznym wytyczony przez kolejne zarządy powiatu oraz udowadnia, jak mocną jednostką jest mieleckie pogotowie, któremu życzę dalszych sukcesów.

Dyrektor mieleckiego pogotowia Grzegorz Gałuszka:
- Reforma, do której przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy, dla pacjentów nic nie zmieni. Pacjenci oczekujący na karetkę otrzymają pomoc na tych samych zasadach, na których odbywało się to do tej pory, przez pogotowie mieleckie. Z drugiej strony, przez scalenie rejonu operacyjnego, stajemy się dużym podmiotem. Usługi w ramach konsorcjum pogotowie będzie świadczyło już od 1 marca. Do 1 marca funkcjonujemy na starych zasadach, wraz ze swoimi współrealizatorami, a już później jako samodzielna, publiczna, duża jednostka, kładąca nacisk także na rozwój, na szkolenie pracowników, na wysoką jakość. To nam przyświeca w dojściu do najwyższego celu, jakim jest dobro i zdrowie człowieka.

Zachęacmy do obejrzenia video z podpisanai umowy: KLIK.
 

ms


Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano