Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Mieleckie obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej

23.06.2020 Kategoria: Kultura


26 czerwca 2020 roku, po częściowym rozluźnieniu restrykcji związanych z pandemią, ale z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, Mielecki Komitet Katyński wespół ze Starostą Powiatu Mieleckiego i Prezydentem Miasta Mielca zorganizują uroczystości związane z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej.

O godzinie 12 w bazylice mniejszej pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar Katynia. Homilię wygłosi ks. Marcin Krępa. Następnie dalsza część uroczystości odbędzie się przy Ścianie Katyńskiej.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przygotowali program artystyczny. Przemówienie wygłosi przewodniczący Mieleckiego Komitetu Katyńskiego dr Jerzy Skrzypczak. Pod Ścianą złożone zostaną wiązanki kwiatów i znicze.

Mielecka Ściana Katyńska

Mielecka Ściana Katyńska została odsłonięta i poświęcona 6 maja 1990 r. jako jedno z pierwszych w Polsce miejsc upamiętnienia ofiar sowieckiego ludobójstwa. Na murze kościoła św. Mateusza w Mielcu umieszczone zostały wówczas pierwsze 23 tabliczki, które symbolizują mielczan pomordowanych przez Sowietów: oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz urzędników. Tabliczki ułożone zostały w kształcie rozpostartych orlich skrzydeł.
Ściana na stałe wpisała się w krajobraz i wydarzenia patriotyczne Mielca.

Przez lata miejsce wzbogacało się o nowe upamiętnienia, w tym ziemię katyńską, umieszczoną pod jedną z tablic w 1999 r. W 2010 r. w 25 rocznicę powstania upamiętnienia, urządzone zostały stosowne uroczystości, które połączyła tragiczna wiadomość o katastrofie pod Smoleńskiem. W 2015 r. w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej staraniem Mieleckiego Komitetu Katyńskiego pomnik został starannie odrestaurowany. Ściana Katyńska zawierała wówczas 86 tabliczek memoratywnych.

80. rocznica zbrodni katyńskiej zobligowała Komitet do przygotowania stosownego upamiętnienia kolejnych, udokumentowanych ofiar sowieckiej zbrodni, związanych z ziemią mielecką. Jest to wynik dalszych badań historycznych i nowych ustaleń. Celem Komitetu jest, by każda z zamordowanych osób została utrwalona w pamięci społecznej imienną tabliczką. Społecznym staraniem Komitetu, pośród istniejących już tabliczek memoratywnych, 26 czerwca upamiętnieni zostaną: plutonowy WP Tadeusz Białobrzeski, zamordowany w Charkowie, podporucznik WP Roman Griesswald, zamordowany w Charkowie, st. posterunkowy PP Jan Karcz, zamordowany w Kalininie, st. wachmistrz WP Jan Trzpis, zamordowany  w Kalininie, przodownik PP Hipolit Wanatowicz, zamordowany  w Kijowie/Bykownia, kapitan dypl. WP Piotr Borkowski-Dunin, zamordowany w Katyniu, kapitan WP Jan Kanty Nowak, zamordowany w Katyniu, major WP Walerian Orłowski, zamordowany w Katyniu, podpułkownik WP Juliusz Skorupka-Padlewski, zamordowany w Katyniu.

Środki na ten cel pozyskało Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne "Orzeł Biały – Strzelec" od Kirchhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. Donacja ta pozwoliła wykonać i zamontować tabliczki memoratywne oraz przygotować uroczystości. Podziękowania za okazane wsparcie należą się panu prezesowi Kirchhoffa Januszowi Soboniowi.

Wykonano i zamontowano w sumie 9 nowych tabliczek, ponadto na dwóch uaktualniono dane dotyczące stopni. Obecnie na Mieleckiej Ścianie Katyńskiej upamiętnione są 93 osoby.

"Nierozstrzelana pamięć"

Uroczystościom 80. rocznicy zbrodni katyńskiej towarzyszy wydawnictwo, drugie, poszerzone wydanie Mieleckiego słownika katyńskiego, autorstwa dr Jerzego Skrzypczaka. Zawiera 93 biogramy mielczan-katyńczyków. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu starostwa mieleckiego.

Mielecki słownik katyński powstał w oparciu o konfrontację list dyspozycyjnych NKWD z dokumentami z polskich archiwów (także prywatnych) i literaturą przedmiotu oraz z wcześniejszymi ustaleniami historyków z ubiegłych lat. Usunięto z niej kilka nazwisk policjantów z powodu mylnego ich powiązania z regionem mieleckim, dodano zaś obecnie, w drugim wydaniu, 8 nowych nazwisk, ustalonych w ostatnim czasie. Na pewno drugie, poszerzone i uzupełnione wydanie "Nierozstrzelanej pamięci" Mieleckiego słownika katyńskiego jest jak dotąd najobszerniejszą publikacją w tym zakresie, zarówno pod względem ilości, jak i kompletności zawartych w nim biogramów, które zostały napisane po wieloletnich i mozolnych kwerendach w archiwach wojskowych, państwowych, kościelnych i instytucjonalnych. Ponadto, o ile to tylko było możliwe, na podstawie dokumentów, informacji i wspomnień otrzymanych od rodzin mieleckich katyńczyków, mieszkających dziś w kraju i za granicą. Wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, a także pamiętniki (opublikowane i rękopiśmienne) oraz prasę i fotografie. Każdy biogram opatrzony został notą bibliograficzną, co pozwala na weryfikację zamieszczonych w nim informacji. Bardzo istotne są także fotografie. W znacznym stopniu udało się je odnaleźć, ale w kilkunastu przypadkach, niestety, nie znaleziono zdjęć prezentowanej osoby.

Zachodzi pytanie, czy Słownik zawiera biogramy wszystkich mielczan-katyńczyków i czy jest to lista pełna, skończona? Odpowiedź, jak na razie, może być tylko jedna – na pewno nie! Bo prawdopodobnie znajdą się jeszcze pojedyncze osoby, które mogły np. przez kilka lat uczęszczać do mieleckiego gimnazjum (ale nie są jego absolwentami) lub krótko przebywać na tym terenie z innych powodów, a o których na razie nic nie wiemy. Ponadto nie znamy tzw. "białoruskiej listy katyńskiej", nieujawnionej dotąd przez Federację Rosyjską i Białoruś, na której mogą pojawić się w przyszłości nazwiska osób związanych z Mielcem i ziemią mielecką. Także brak pełnego dostępu do dokumentów katyńskich w archiwach rosyjskich i białoruskich zablokował na długie lata możliwość całkowitego odtworzenia listy mielczan – oficerów i policjantów zamordowanych na Wschodzie. Biorąc pod uwagę fakt utajnienia śledztwa katyńskiego przez Federację Rosyjską oraz brak jakiejkolwiek woli politycznej do pełnego wyjaśnienia okoliczności zbrodni, należy przyjąć, iż Katyń będzie jeszcze przez długie lata ciążył na wzajemnych stosunkach polsko-rosyjskich i celowo będzie w cyniczny sposób przez Rosję "rozgrywany" politycznie.
 
Jerzy Skrzypczak, Marek Zalotyński

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano